LK Kūrėjų savanorių sąjungos 90-osios metinės

 

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGA BENDRA MALDA KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PRADĖJO  90-ŲJŲ ĮKŪRIMO METINIŲ MINĖJIMĄ

1927 m. sausio 8-9 d. Lietuvos  1918 -1920 m. Nepriklausomybės kovų savanorių kongresas įkūrė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą, kurios pagrindiniai tikslai nepakito iki šių dienų: saugoti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę, ugdyti lietuviškąją tautos savimonę, rūpintis savo narių ekonomine padėtimi, rūpintis karžygių atmintimi.

Sausio 21 d. ryte bendra malda Kauno Įgulos šventovėje LKKSS nariai ir svečiai pradėjo organizacijos 90 –ųjų įkūrimo metinių minėjimą. Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys ir svečias pranciškonas kun. Paulius Bytautas.

Bendroje maldoje apkabinti visi sąjungos veikloje dalyvaujantys nariai bei pagerbtas iškeliavusiųjų į amžinybę atminimas. Po Šv. Mišių šventė tęsėsi Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje ir Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS