Nuolatinių diakonų šventimai

 

 

 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS GLOBĖJO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO ŠVENTĖJE – NUOLATINIŲ DIAKONŲ ŠVENTIMAI

Birželio 24 d. minint Šv. Jono Krikštytojo gimtadienį, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupijos globėjo šventės proga pirmąkart Lietuvoje įšventino ketverių metų studijų ir dvasinio ugdymo programą baigusius, profesijas ir šeimas turinčius vyrus. Tarp įšventintųjų - du kandidatai darbuotis Lietuvos kariuomenės Ordinariate: Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ginkluotės specialistas instruktorius vyr. srž. Audrius Jesinskas ir Nerijus Čapas OFS.

Šventėje dalyvavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, generalvikaras mons. Augustinas Paulauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys, Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionai: kun. Remigijus Butkevičius, kun. Tomas Karklys, kun. Saulius Noretas ir kun. Saulius Kasmauskas, gausus būrys Kauno arkivyskupijos kunigų, kunigai vienuoliai bei nuolatiniai diakonai, pastarosiomis savaitėmis su savo žmonomis viešintys Lietuvoje – diakonas Kazimieras Ambrozaitis (17 metų tarnaujantis Toronto Prisikėlimo parapijoje), diakonas Tony Smithas (atsakingas už diakonų ugdymą Škotijoje) bei diakonas Markas Woodsas iš Anglijos. Dalyvavo ir diakonai, besiruošiantys kunigystei kuriems prieš savaitę buvo suteikti diakonato šventimai. Taip pat šventinamųjų diakonų žmonos ir vaikai, artimieji, bičiuliai, draugai, bendruomenių nariai ir bendradarbiai, tikintieji. Šventę giedojimu papuošė Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios kamerinis choras „Te Deum“, vadovaujamas Audriaus Petrausko.

Šventinėje homilijoje arkivyskupas pasveikino šventinamuosius ir jų žmonas: „Nuoširdžiai sveikinu Jus, atsiliepusius į Viešpaties šaukimą – sveikinu Nerijų Čapą OFS, Darių Chmieliauską, Audrių Jesinską, Beną Ulevičių ir Darių Venčkauską. Mano malda apima ir Jūsų žmonas: Živilę, Jonę, Astą, Dalę ir Neringą bei vaikus, kurie tam tikru būdu dalyvauja Jūsų pašaukimo gyvenime. Dėkoju Jums už Jūsų drąsų tikėjimą ir palaikančią meilę“. Tuo pačiu ganytojas padėkojo:  arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui, kurio iniciatyva Kauno arkivyskupijoje buvo pradėti rengti nuolatiniai diakonai, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovams, programos koordinatoriams ir visiems, prisidėjusiems prie jos įgyvendinimo.  Tęsdamas homiliją, ganytojas pabrėžė, jog diakonų pavyzdys yra pats Kristus - Tarnas, kuris plauna kojas saviesiems, atiduoda gyvybę už visus, parodydamas meilę iki galo. Diakonų užduotis – atstovauti šitaip tarnaujančiam Kristui, padėti visai Bažnyčiai Jo pavyzdžiu būti dar labiau tarnaujančia, skleisti Evangeliją, palaikyti ir priimti žmones, ypač vargstančius, kenčiančius, įsipareigoti teisingumui ir taikai. Per diakonus, pasak arkivyskupo, visa Bažnyčia prisiima diakoniją – tarnavimą pasauliui.

Išrinktųjų į diakonų luomą pasižadėjimą – su nuolankumu ir meile tarnauti Bažnyčioje – diakonai tęsė guldami kniūbsčiomis prieš altorių – atiduodami Viešpačiui visą save, visą savo žmogiškumą, kad Jis tai perkeistų į naują dvasinį būvį, o susirinkusieji palydėjo šį nuolankios maldos gestą melsdami šventųjų užtarimo Visų Šventųjų litanija. Šventimai buvo suteikti arkivyskupų rankų uždėjimu ir specialia malda. Šeimos, su pagarba ir sutikimu priėmusios šeimos vyrų ir tėvų apsisprendimą diakonystei, visų akivaizdoje aprengė juos puošniais diakonų liturginiais drabužiais – dalmatikomis.

Arkikatedroje nuvilnijusiais ilgais, džiaugsmingais plojimais  bendruomenė netrukus jau sveikino jai patarnauti ateinančius penkis diakonus su ką tik gauta Šventosios Dvasios dovana. Diakonai užėmė savo vietą presbiterijoje, prie Viešpaties stalo, toliau švenčiant Eucharistijos liturgiją. Jai duoną ir vyną atnašų procesijoje atnešė diakonų sūnūs ir dukterys.

Visi penki diakonai šeimose augina vaikus, šeimos ir toliau lieka jų gyvenimo prioritetas, bet savo tarnaujančia meile, subrandinta šeimose, jie, Viešpaties pašaukti ir artimųjų padrąsinti, pasiryžo dalytis su kitais.

Po iškilmės arkikatedroje šventė tęsėsi arkivyskupijos salėje, kur diakonai buvo asmeniškai sveikinami, linkint jiems būti Dievo meilės ir malonės nuolat palaikomiems.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos ir Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS