Nuolatinio diakono pristatymas bendruomenei

 

 

 

NUOLATINIO DIAKONO PRISTATYMAS KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE                

Kaip ir kasmet, rugsėjo pirmuoju sekmadieniu Kauno Įgulos šventovėje prasidėjo  sielovadinės veiklos sezonas. Šiemet ji prasidėjo neeiliniu įvykiu. Pirmą kartą mūsų bažnyčios istorijoje bendruomenei pristatytas nuolatinis vedęs diakonas Audrius Jesinskas, kurį dekretu Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas paskyrė Kauno įgulos kapeliono padėjėju. Iškilmėse taip pat dalyvavo svečiai diakonai su šeimomis: Darius Chmieliauskas, Darius Venčkauskas ir Nerijus Čapas. Šeimos, jaunimas, vaikai, po vasaros atostogų pilni įspūdžių, pasiilgę bendrystės, su gera nuotaika sveikino vieni kitus, sveikino sielovados grupių vadovus ir ruošėsi Šv. Mišioms.

10 val. giedant jaunimo bendruomenės chorui, kuriam kaip ir visai jaunimo bendruomenei šiemet vadovaus Šventosios Šeimos kongregacijos sesuo Fausta, vaikų bendruomenė, vadovaujama sielovados vadovės Jūratės Matonytės,  procesija pajudėjo prie didžiojo altoriaus. Prasidėjo Šv. Mišios, aukojamos kapelionato kapeliono kun. Tomo Karklio ir svečio kun. Jono Račaičio.

Kapelionas, pasveikinęs visus susirinkusius, nuolatinius diakonus, perskaitęs LKO apaštalinio administratoriaus arkivyskupo Gintaro Grušo skyrimo dekretą, pasveikino ir bendruomenei pristatė naująjį kapelionato bendradarbį nuolatinį diakoną vyr. srž. Audrių Jesinską. Paragino dėkoti Dievui už puikiai praleistą laiką vasaros atostogų metu ir prašyti Aukščiausiojo palaimos vaikams ir jaunimui, mokantis ir studijuojant, tėvams - palaimos darbe ir bendrystėje šeimoje.

Vaikai, prisiminę Šv. Mišių dalis, Žodžio liturgijai nusileido į bažnyčios rūsį. Kol vaikai gilinosi į Dievo Žodžio gelmes, tuo metu tėvai klausė dienos Šv. Rašto skaitinių ir pirmą kartą Kauno įgulos bendruomenei nuolatinio diakono Audriaus pasakytos homilijos, kurios pradžioje, dėkodamas visiems padėjusiems įžengti į pašvęstojo gyvenimo kelią, pristatė savo šeimą, paaiškino Evangelijos prasmę ir paragino Gerąją Naujieną paversti kasdienio gyvenimo žingsniais.

Po Žodžio liturgijos, vaikams grįžus prie altoriaus ir atnešus atnašas, prasidėjo Aukos liturgija. Vienybės pokyliui vaikai ir jaunimas sustojo į didelį ratą ir, apjuosę altorių gyva grandine, pradėjo „Tėve mūsų“ maldą. Užbaigus Aukos liturgiją, prieš baigiamąjį palaiminimą kapelionas padėkojo nuolatiniams diakonams ir, linkėdamas Aukščiausiojo palaimos jų pašvęstojo gyvenimo kelyje, įteikė dovanų Įgulos bažnyčios jubiliejinį albumą. O baigus švęsti Eucharistiją, visi diakonai palaimino susirinkusius tikinčiuosius.

Šventę užbaigė nuolatinių diakonų ir šeimų bendruomenės agapė Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS