Vasario 16-oji Įgulos bažnyčioje

 

 

 

 

 

 

VASARIO 16-ĄJĄ KAUNO ĮGULOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 99-OSIOS METINĖS

Lietuvos Taryba savo posėdyje 1918 m. vasario 16 d. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu: Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Kauno įgulos kapelionato bendruomenė susirinko į Įgulos šventovę padėkoti Dievui už Lietuvos valstybę, už laisvės ir nepriklausomybės dovaną, už visus, kurie valstybę kūrė, statė ir gynė, už visus šiandien savo kraštą mylinčius ir jam ištikimus žmones.

Šventinis minėjimas prasidėjo Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos kovinės vėliavos iškilminga įnešimo ceremonija ir bendrai sugiedota tautine giesme. Po šių šventinių akcentų prasidėjo Šv. Mišios, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys ir  kapelionato nuoširdus pagalbininkas pranciškonas  kun. S. Bytautas. 

Bendroje maldoje dalyvavo: Kauno įgulos karinių vienetų vadai,  Kauno įguloje tarnaujantys karininkai, jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai, puskarininkiai, kariai, savanoriai, partizanai, šauliai, jaunieji šauliai, tarnaujančiųjų šeimų nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, bendruomenė.

Šv. Mišiose kapelionas ragino melstis už Lietuvą ir jos žmones, kariuomenę ir visus, kurie stovi tėvynės gynimo gretose,  jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojus, kurie Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prisieks tarnauti Lietuvai, dėkoti už laisvės dovaną, prisiminti visus, kurie savo gyvybes paaukojo ant laisvės ir nepriklausomybės kovų aukuro. Homilijoje, sveikindamas susirinkusiuosius šventės proga, kunigas ragino visus būti budriais, nepasiduoti priešiškų Lietuvai jėgų provokacijoms, puoselėti vienybę ir ištikimybę idealams ir nežiūrint amžiaus ar užimamos socialinės padėties, prisidėti prie valstybės gyvavimo ir gynimo.

Po bendros maldos šventinis minėjimas tęsėsi Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius  Liudvikas Rimantas ŽIEMYS