Vasario 16-oji Kauno įguloje

 

 

 

 

 

 

 

VASARIO 16-ĄJĄ KAUNO ĮGULOJE PAMINĖTOS 98-OSIOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO METINĖS

Lietuvos Taryba savo posėdyje 1918 m. vasario 16 d. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu: Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Kaip ir kasmet, Įgulos kapelionato bendruomenė susibūrė Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovėje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga padėkoti Dievui už Tėvynę Lietuvą, už krauju aplaistytą laisvės dovaną, už visus, kurie valstybę kūrė ir kuria, gynė ir gina, už visus Lietuvą mylinčius ir jai ištikimus žmones. Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys, giedojimu liturgiją papuošė choras „Te Deum“ vadovaujamas Audriaus Petrausko.

Bendroje maldoje dalyvavo: Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas plk. Audronis Navickas, Kauno įgulos karinių vienetų vadai,  Kauno įguloje tarnaujantys karininkai, puskarininkiai, kariai, savanoriai, partizanai, šauliai, tarnaujančiųjų šeimų nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, bendruomenė.

Po Šv. Mišių šventinis minėjimas tęsėsi Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Į Valstybės atkūrimo dienos minėjimą susirinko: šeimos, moksleivija, studentai, kariai, sąjungų, draugijų, partijų, seniūnijų, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai. Nuskambėjus kariliono varpo dūžiams, renginys pradėtas Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimu ir tautine giesme.

Šventės dalyvius pasveikino miesto meras Visvaldas Matijošaitis, Krašto apsaugos viceministras Marijus Velička, tylos minute pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimas, padėta gėlių prie Nežinomo kario kapo ir laisvės paminklo. Minėjimo metu įvyko Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų priesaikos ceremonija. Juos palaimino Kauno įgulos kapelionato kapelionas kunigas Tomas Karklys.

Minėjimo dalyviai visą dieną galėjo mėgautis ir džiaugtis šventiniais renginiais įvairiose Kauno erdvėse.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius  kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS