Dvasiniai globėjai

 • Šv. Ignacas Lojola

  Šv. Ignacas Lojola, minimas liepos 31 d. Jo vardu vadinama Ordinariato bažnyčia Vilniuje. Pagrindiniai jo gyvenimo momentai yra susiję su kariuomene, o ir jo įsteigtosios Jėzaus draugijos pavadinimas (isp Compañia de Jesus) galėtų būtų verčiamas kaip Jėzaus kuopa".

 • Šv. Jonas iš Kapestrano

  Šv. Jonas iš Kapestrano - viso pasaulio karo kapelionų globėjas, minimas spalio 23 d. Jį po trejis metus Sakramentų ir dieviškojo kulto kongregacijos vykdytos apklausos 1984 metais vasario 10 dieną popiežius Jonas Paulius II paskelbė „visų karo kapelionų visame pasaulyje globėju pas Dievą".

 • Šv. Kazimieras

  Kovo 4 d. - šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmės.

 • Šv. Jurgis

  Balandžio 23 d. minime šv. Jurgį (m. 300), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją.

 • Šv. Benediktas

  Liepos 11 d. minimas Šv. Be­ne­dik­tas, pa­sak jį pa­grin­di­niu Eu­ro­pos glo­bė­ju pa­skel­bu­sio po­pie­žiaus Pau­liaus VI, bu­vo „tai­kos skel­bė­jas, vie­ny­to­jas, kul­tū­ros mo­ky­to­jas, o ypač – Kris­taus re­li­gi­jos šauk­lys ir vie­nuo­li­nio gy­ve­ni­mo pra­di­nin­kas Va­ka­ruo­se“

 • Šv. Kamilis

  Šv. Kamilis Lelietis (Camillus de Lellis), minimas liepos 14 d. ,  gimė 1550 m. gegužės 25 d. Bocchianico, Italijoje.

 • Šv. Dievo Jonas

  Šv. Dievo Jono (Jono Cidade Duarte), minimas kovo 8 d. Biografiją, pagal Antonio Sicari "Ritratti di Santi", parengė kun. Lionginas Virbalas SJ.

 • Šv. Rapolas Kalinauskas

  Popiežius Jonas Paulius II tėvą Rapolą beatifikavo Krokuvoje 1983 m. birželio 22 d., o kanonizavo Romoje 1991 m. lapkričio 17 d.

 • Šv. Jonas Marija Vianėjus

  Rug­pjū­čio 4 d. minimas šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas (1786–1859).

Puslapiai: