Ekumeninės pamaldos už žuvusiuosius

2015 m. gegužės 8 d. minėjome Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje 70-ųjų metinių sukaktį. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje prisiminti žuvusiuosius šiame kare rinkomės į ekumenines pamaldas. Joms vadovavo Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, o drauge meldėsi apaštališkasis nuncijus Lietuvai, Latvijai ir Estijai arkivyskupas Pedro López Quintana, Lietuvos stačiatikių bažnyčios kun. Vladimiras Seliavko ir kun. Maksimas Krutolevič, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios kun. Petro Pavlo Jachimec, OSBM, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus ir vyresnysis kapelionas mjr. Remigijus Butkevičius. Pamaldose grojo Lietuvos kariuomenės orkestras, giedojo vyrų choras „Aidas“. Arkivyskupas kvietė ne tik melsti Dievo gailestingumo ir ramybės žuvusiesiems, bet kartu prašyti Viešpatį, kad perkeistų mūsų širdis, kad įsidegtų jose meilė Dievui ir artimui – taip atsirasime Dievo kalne (Iz, 2, 1–4), kur tauta nebekels ginklo prieš kitą tautą, o vyrai visur, kur tik melsis, kels aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos, kaip to troško apaštalas Paulius (1Tim 2,1–8).

Visuotinėje maldoje susirinkusieji maldavo: „Vykdydamas Tėvo valią, Kristus buvo pakeltas nuo žemės, kad visus patrauktų prie savęs. Savo kančia, mirtimi bei prisikėlimu išgelbėjęs pasaulį ir pakėlęs nupuolusį žmogų, Viešpats Jėzus yra arti kiekvieno, kas Jo šaukias. Tad melskime Viešpatį gausiai teikti ramybę ir gydyti neramumų draskomo pasaulio žaizdas:

–        Viešpatie, tu skyrei palaiminimą taikdariams, pavadindamas juos Dievo vaikais. Palaimink valstybių vadovų bei visų geros valios žmonių pastangas siekiant ramybės ir įgyvendinant taiką.

–        Viešpatie Jėzau, Ramybės Kunigaikšti, suteik ramybę kraštams, kuriuose kariaujama. Meldžiame už Ukrainą, Siriją bei kitus konfliktų apimtus kraštus. Leisk pajusti savo artumą ypač tiems, kurie nukentėjo nuo įvairių neramumų.

–        Pasigailėk, Viešpatie, visų žuvusiųjų II pasaulinio karo metu. Prikelk juos naujam gyvenimui ir suteik jiems savo amžinąją ramybę.

–        Išklausyk, gerasis Jėzau, mūsų maldavimus ir pripildyk mūsų širdis savo malonės, kad ir mes taptume tavosios ramybės nešėjais: neštume meilę, kur siaučia neapykanta, santaiką – kur vyrauja barniai, taiką – kur vyksta karai. Prašome Tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.“

 

Ekumeninės pamaldos baigėsi arkivyskupo Gintaro Grušo, arkivyskupo Pedro López Quintana, Lietuvos stačiatikių bažnyčios, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigų ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato karo kapelionų bendru palaiminimu ir siuntimu – „Keliaukite į visą pasaulį nešti Dievo palaimos ir Taikos“.

  
Nuotraukos kun. Vidmanto Šimkūno, SJ