jaunimas

 

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

 

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIOS

JAUNIMO BENDRUOMENĖ

Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II vizito Kaune metu kalbėjo Lietuvos jaunimui: „Žvelkite su pasitikėjimu ir būkite pasirengę priimti tokias Apvaizdos progas, kurios padeda išauklėti visapusiškai stiprias asmenybes ir įsitikinusius krikščionis, kad šie kuo sparčiau plėstų Bažnyčios veiklą. Būkite pasirengę tapti tokiais vyrais ir tokiomis moterimis, kokiais jūs patys norėtumėte, kad būtų kiti: sąžiningi, dori, teisingi, draugiški, paslaugūs, ryžtingi, jautrūs kitiems labiau nei sau, mylintys laisvę, - kaip sąžinės išmėginimą, bet ne kaip progą pasireikšti egoizmui, - pasišventę darbui, trokštą prisiimti atsakomybę."

Jaunimo sielovados vadovė  Judita ŠUKAITYTĖ.

Informacija pasiteiravimui (vadovės Juditos ŠUKAITYTĖS ir kt.) pateikta puslapyje „KONTAKTAI“.

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

JAUNIMO CHORAS

„Šlovinkite Viešpatį! Gera giedoti šlovės giesmes mūsų Dievui,

nes malonu ir teisinga Jį šlovinti giesme.“ (Ps 147, 1)

Choristai šv. Mišių metu                                                           Kartu su vaikų bendruomene kreipiamės į Dangaus Tėtį

Atėjus sekmadienio ankstyvam rytui, mūsų žingsniai nukrypsta į Soboro (Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios) pusę. O kodėl būtent ten? Nes čia susirenkame į jaunimo chorą: giedoti ir praleisti kartu šiek tiek laiko.

Visada laukiam pagausėjimo, tad...

Jei ieškai bendruomenės, Dievo, nori giedoti, o galbūt šlovinti grodamas/a kokiu nors instrumentu, kviečiame prisijungti:

  • 9.00 val. Soboro rūsyje vyksta choro repeticija (įėjimas pro zakristiją)
  • 10.00 val. giedame šv.Mišiose (net jei nespėjai ateiti į repeticiją, visad gali ateiti į bažnyčios priekį giedoti kartu)
  • 11.00 val. vyksta jaunimo susitikimas, laiką praleidžiame įvairiai: kartais tiesiog būdami kartu, dalindamiesi, klausydamiesi, kartu pietaudami, kartais mokindamiesi naujas giesmes, šlovindami išgydymo pamaldose.

Esi laukiamas ir laukiama!

Drauge mokykimės mylėti vieni kitus ir Dievą, šlovinti Jį iš širdies!

Tel. pasiteirauti: 8 674 59256 (Judita)

                      

PASIRENGIMAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje vyksta pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui pamokėlės, kuriose dalyvauja nemažas būrelis jaunuolių,  apsisprendusių labiau pasitikėti Šventosios Dvasios vedimu, priimti Jos dovanas. Susitikimų metu per įvairias užduotis bei diskusijas jie stengiasi pažinti ne tik pagrindines tikėjimo tiesas, bet ir suprasti savo vidų, pamatyti kitą ir patirti bei priimti Dievo meilę. Kadangi tikėjimo kelionė skiriasi nuo to, ką siūlo šiuolaikinis pasaulis, susitikimų metu bandome netik rasti "teisingą" atsakymą, bet svarbiausia, kiekvienas asmeniškai sau atsakyti, kas yra tikra draugystė, kas glūdi mano širdies gelmėje, ką reiškia būti krikščionimi, ką reiškia tikėti, kuo man svarbus Jėzus, kaip galiu kurti santykį su Dievu ir su kitais, ir dar daug kitų klausimų, į kuriuos radus atsakymą, daug dalykų įgauna visai kitą prasmę, padovanoja tikrą gyvenimo nuotykį.  Susitikimų metu atsiradusi bendrystė kaskart uždega vis didesnį norą Šventąją Dvasią priimti sąmoningai, kad galėtume kaip tikri Jėzaus mokiniai įvykdyti Jo paliepimą: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“ (Mk 16,15)

                                          Sutvirtinamieji

Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančių jaunuolių atsiliepimai:

Man patinka vis geriau pažinti Dievą! (ir kiekvieną žmogų, kurį Jis čia atvedė).“

„Sutvirtinimo pamokose mes labiau susipažįstame su Dievu, atrandame daug naujo apie save, susipažįstame su naujais žmonėmis, pažvelgiame į pasaulį iš kitos pusės.“

„Ruošimasis Sutvirtinimui man labai svarbu. Čia gilinu savo žinias, randu ramybę. Galiu pažinti Jėzų visiškai kitaip. Bendrauju su puikiais žmonėmis ir turiu nuostabias mokytojas!”

“Man svarbu lankyti Sutvirtinimo pamokas, nes noriu dar geriau pajusti Dievą, pažinti save ir kitus. Man patinka pamokėlėse praleistas laikas, nes man įdomu klausytis kitų ir sužinoti, kaip jie atrado Dievą.”

Man čia patinka šiltas, nuoširdus bendravimas. Eidama čia, susipažįstu su naujais žmonėmis, kurie turi įdomių užsiėmimų, veiklų.“

Man šios pamokos yra svarbu, nes taip aš suartėju su Dievu, išmokstu geriau jį pažinti, galiu pasidalinti mintimis su kitais. Pamokėlėse yra šilta, gera, smagu, jos palaimingos ir suteikiančios dienai ypatingumo.”

Pasiruošimas Sutvirtinimui man padeda susipažinti su Soboro bažnyčios bendruomene, su tikinčiais žmonėmis, netgi pakviečia prisidėti prie jų.”

 

ALFA KURSAS JAUNIMUI

2014 m. spalio – gruodžio mėnesiais Sobore vyko Alfa kursas, kurį organizavo Šventosios Šeimos bendruomenė. Su nedidele jaunimo grupele kiekvieną trečiadienį susirinkdavome Soboro rūsyje. Ten klausydavomės bendruomenės jaunimo pasidalinimų apie krikščionybę, taip pat turėjome svečių - kun. Tomą Karklį ir dr. V. Mackelą, kurie dalinosi savo žiniomis ir patirtimi apie krikščionybę. Taip pat susitikimų metu gerdavome arbatą, dalindavomės savo pačių patirtimis, diskutuodavome aktualiomis temomis mažose grupelėse bei giedodavome giesmes.

Kurso viduryje vyko Alfa savaitgalis. Tai Šventosios Dvasios savaitgalis, kurio metu kartu meldėmės, klausėmės Šventosios Šeimos vienuolijos sesers Sigutės mokymų, dalyvavome Šv. Mišiose, turėjome galimybę susitaikyti su Dievu, atliekant išpažintį, eiti užtarimo maldos ir prašyti Dievo malonių bei dovanų. Savaitgalio metu galėjome patirti Dievo artumą bei labiau susibendrauti tarpusavyje.

Paskutinysis Alfa kurso susitikimas buvo šventinis. Jame mus aplankė kun. Tomas Karklys, kuris mus palaikė viso kurso metu ir dovanojo visko, ko reikėjo, kad kursas įvyktų. Susitikimo metu valgėme šventinį tortą bei dalinomės savo patirtimis bei dovanomis, kuriomis Dievas mus apdovanojo šio kurso metu.

Pasibaigus Alfa kursui, kai kurie dalyviai toliau tęsia tikėjimo kelionę, prisijungdami į kitas Šventosios Šeimos bendruomenės veiklas. Garbė Dievui!

Dalyvių liudijimai:

„Alfa kursas buvo labai gera patirtis. Alfa kursas kas savaitę leisdavo atsidurti tokioje vietoje, kurioje visi žmonės labai geri ir nuoširdūs. Ten nuėjęs tiesiog jausdavausi kažkaip kitaip. Negaliu sakyti, kad Alfa kursas pavertė mane stipriai tikinčiu, tačiau jo dėka išsklaidžiau keletą abejonių, svarbiausia, sutikau žmonių, kuriems kildavo tokių pat abejonių, kaip ir man. Pamačiau žmones, tikinčius ne aklai, o užduodančius klausimus, abejojančius. Taip pat pamačiau nuoširdžiai tikinčius ir dėl to labai laimingus. Tai, ko gero, labiausiai paveikė ir paskatino toliau tęsti ieškojimus.“ (Arminas)

„Atradau, kad tikėjimo praktikavimas labai svarbu. Pradėjau dirbti darbą, sunkumų iškyla, bet viską pavedu Dievui. Svarbu buvo pajusti, kas yra buvimas bendruomenės nariu.“ (Inga)

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS BENDRUOMENĖ (ŠŠB)

ŠŠB yra begimstanti vienuolijos pasauliečių atšaka. Bendruomenę sudaro vyrai ir moterys. Kol kas yra įsikūrusios dvi jaunimo bendruomenės grupės Vilniuje ir Kaune, taip pat vienas bendruomenės narys gyvena Marijampolėje.

Mes tikime, kad Jėzus Kristus gydo sužeistas širdis. „Šventosios Šeimos bendruomenės tikslas yra mažose bendruomenėse kurti paprastumo ir šeimyniškumo aplinką, kurioje nariai semtųsi dvasinių jėgų savo pašaukimo įgyvendinimui, patirtų ir liudytų gydančią Jėzaus Kristaus meilę savo kasdienybės aplinkoje. Esminis bendruomenės tikslas yra katalikiškos šeimos vertybių puoselėjimas.“ (iš ŠŠB įstatų)

Bendruomenės nariai, davę pažadą vienerius metus sekti Kristumi Šventosios Šeimos Bendruomenėje, ir ŠŠB moderatorė sesuo Fausta (2014m.)

Mes, Šventosios Šeimos bendruomenė, dalinamės charizma su Šventosios Šeimos seserų vienuolija: paprastumu, šeimyniškumu ir džiaugsmu. Stengiamės šias vertybes puoselėti savo aplinkoje. Didžioji dalis bendruomenės žmonių gyvena drauge: Kaune 2 butuose, Vilniuje 1 bute. Bendruomeniniu gyvenimu mokomės mylėti ir tarnauti, kurdami jaukumą, tarpusavio sąntykius, spręsdami konfliktus, atlikdami buitinius darbus, priimdami svečius, drauge melsdamiesi ir dalindamiesi džiaugsmais bei sunkumais. 

Bendruomenės veiklos ir tarnystės Kaune:

Pirmadieniais 18 val renkamės į Kauno Šv. Jurgio (Pranciškonų) bažnyčią švęsti šv. Mišių , po kurių vyksta bendruomenės narių ir draugų susitikimas. Kiekvieną kartą vis kiti žmonės kūrybiškai pristato jiems patiems aktualią temą, padedančią gilintis ir plėsti tikėjimo žinias. Taip pat į susitikimus pasidalinti tikėjimu kartą per mėnesį atvažiuoja sesuo Fausta, o nuo šio pusmečio ketiname vėl kviesti ir VDU KTF dėstytojus. Po pristatytų temų dalinamės patirtimi, tuo, kas mums buvo svarbu, ką naujo išgirdome, keliame klausimus ir ieškome atsakymų.

Nuo 2015 m. vasario mėnesio sekmadieniais šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje nuo 17 val. (pradedant šv. Mišių šventimu) vyks susitikimai jaunoms šeimoms (gyvenantiems santuokoje ne ilgiau, kaip 5 metus).

Sekmadienio rytais 10 val. Partizanų g. 5 vyksta vargšų maitinimas. Dalis bendruomenės narių ir savanorių renkasi virti sriubą vargšams. Susitikimų metu gaminame valgyti ir kartu pietaujame, meldžiamės su susirenkančiais vargšais, dalinamės, bendraujame.

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje sekmadieniais 9 val. vyksta choro repeticija, 10 val. giedame šv. Mišiose, po jų su norinčiais pasiliekame ilgiau pagiedoti, praleisti laiką drauge.

Sekmadieniais 9 val. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje vyksta pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui pamokėlės. Kartu su jaunimu, norinčiu pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui, giliname savo tikėjimą, drauge  žaizdami įvairius žaidimus, atlikdami užduotis, atspindinčias dienos temą, klausydamiesi ir dalindamiesi.

Nuo rudens trečiadienio vakarais Kauno Įgulos bažnyčioje vyko „Alfa“ kursas jaunimui. Bendruomenės žmonės organizuoja tikėjimo pažinimo ir gilinimo kursą, kurį sudaro mokymai, diskusijos grupelėse ir savaitgalio išvyka kurso viduryje.

Veikia ŠŠB teatro studija. Planuojama tęsti seniau statyto spektaklio „Važiuosim?“ repeticijas ir pasirodymus, taip pat statyti naują spektaklį. Tel. nr. pasitikslinimui dėl repeticijų laiko ir vietos: 862351515 (Gabija)

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje - pataisos namuose (NTI-PN) kas dvi savaites (ketvirtadieniais popiet) vyksta susitikimai su pataisos namų būrio vaikinais. Kiekvienas susitikimas tęsiasi maždaug 2 valandas, per kurias žaidžiame įvadinius žaidimus, giedame giesmes ir dinamiškai pristatome mokymus (su tikėjimu susijusias temas), po kurių kartais vyksta pasidalinimai grupelėse. Kai susirenka pastovi komanda, organizuojame Alfa kursą.

Kas mėnesį organizuojame renginį jaunimui – „Atsivertimo dienos“, kur sustojame ir įsiklausome į Dievo Žodį, atpažįstame, kuria kryptimi einame.

Kai kuriais mėnesiais dalyvaujame rekolekcijose. Tai yra ilgesnis laikas pabūti tyloje, nurimti ir įsiklausyti.

Taip pat kartu švenčiame Naujuosius Metus, šv. Velykų Tridienį, Sekmines.

Šiais metais numatomas pasiruošimas Lietuvos Jaunimo Dienoms, vyksiančioms Alytuje, ir savaitės trukmės jaunimo žygis iš Vilniaus į Alytų savaitę prieš prasidedant LJD 2015. Pasiruošimas Kaune vyks Įgulos bažnyčioje sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių nuo balandžio mėn.

Kontaktai:

Julija (Bendruomenės Kaune koordinatorė) 8 653 87770

Lina (Bendruomenės Vilniuje koordinatorė) 8 633 96160 

Apie Šventosios Šeimos seserų vienuoliją ir ŠŠB daugiau pasiskaityti galite internetiniame puslapyje www.seimosnamuose.lt

Jei ieškai bendruomenės, nori kartu žygiuoti tikėjimo kelionėje, prisijungti į kurią nors tarnystę, laukiame Tavęs ateinant!  

 

Vargšų maitinimas

Keletas iš mūsų, studentų, atpažinę Dievo kvietimą tarnauti, ėmėmės sekmadieniais maitinti vargšus (daugiausiai benamius, nakvynės namų gyventojus, teistus asmenis). Paprastomis dienomis veikia Caritas valgyklos, ir jie gali gauti karšto maisto, o sekmadieniais tokios vietos nėra. Ši vieta taip pat skirta bendravimui tarp skirtingų visuomenės socialinių sluoksnių, ugdyti pasitikėjimą vieni kitais ir skatinti socialinį jautrumą.

Kiekvieną sekmadienio pusdienį paskiriame šiems susitikimams, stengdamiesi sukurti šeimynišką buvimą tiems, kurių šeimyninės situacijos dažnai nepavydėtinos. Su savanoriais susitinkame 10 valandą ryte ir imamės darbo: apdorojame produktus sriubos ir sumuštinių gaminimui, bendraujame tarpusavyje, ir laukiame ateinančių vargstančių. Jie pradeda rinktis apie 11 valandą. Tuomet dalis savanorių lieka virtuvėje tęsti maisto ruošimo, o kiti keliaujame į bendrą salę ir būname su dalyviais. Dažnai užsiimame kokia nors bendra veikla: piešimu, puokščių ruošimu iš klevo lapų (rudenį), laiškų rašymu, kitomis kūrybinėmis užduotimis ar tiesiog žaidimu šaškėmis. Tai tampa puikia priemone užmegzti pirmą kontaktą tarp savanorių (studentų, moksleivių) ir vargšų. Savanoriams bendravimas yra galimybė sau asmeniškai paneigti visuomenėje vyraujančius stereotipus apie tai, kokie yra vargšai, ir juos labiau pažinti tokius, kokie yra: tokie patys žmonės, kaip ir mes. Vargšams šis laikas – tai proga išgyventi savo žmogiškąjį orumą ir džiaugtis bendryste. Atėjus 12 valandai visi baigiam žaidimus ir užsiėmimus, ir susikaupiame maldai. Paskaitoma tos dienos Evangelijos ištrauka, ir vėliau visi (vargšai ir savanoriai) kviečiami išsakyti trumpus komentarus apie tai, ką išgirdo klausydami, kaip Dievo Žodis siejasi su mano gyvenimu. Vėliau meldžiamės „Tėve mūsų“ ir pradedame stiprintis sriuba. Sėdėjimas kartu ir valgymas už vieno stalo būna dar vienas bendrystės nuotykis. Po pietavimo grindis ir indus išplauna patys vargšai. Visi skirstomės namo apie 14:30.

Dalyvaujame Maisto Banko akcijose, kurių metu paaukotus maisto produktus naudojame maitinimuose. Kitą paramą produktais arba pinigais daugiausia gauname iš draugų, geros valios žmonių ir Soboro lankytojų.

Trumpa info apie veiklą:

Vieta: Partizanų g. 5, Caritas;

Laikas: Sekmadieniais 10-15val.

Jeigu nori prisidėti prie vargšų maitinimo savanoryste, produktais, pinigais ar kitokiu būdu, gali kreiptis į Mindaugą (tel.: 867386228 arba el. paštu: mindaugaz.d@gmail.com).

Momentai iš vargšų maitinimų:

Komanda su savanoriais:

Sriubos gaminimas:

Drauge pietaujame:

 2014 m. Šv. Kūčios su vargšais:

Soboro lankytojų dosnumas:

Mišrainė Šv. Kūčioms su vargšais:

Maisto banko akcija ir produktų skaičiavimas: