Kapelionato PERT vizitas į Latviją

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO DELEGACIJOS VIZITAS Į LATVIJĄ

Tęsiant tarptautinį bendradarbiavimą, 2015 m. spalio 5-9 dienomis Kauno įgulos kapelionato Pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos narių delegacija, vadovaujama kapelionato kapeliono kpt. T. Karklio, Latvijos vyriausiojo kariuomenės kapeliono E. Plavinš kvietimu lankėsi Latvijos Respublikoje.

Spalio 5-osios rytą keliautojai, pajudėję Latvijos link, po pietų jau buvo Latvijos sostinėje Rygoje. Latvijos kariuomenės Štabo batalione svečius pasitiko šventiškai pasipuošę Latvijos kariuomenės kapelionai su vyriausiuoju kapelionu priešakyje. Papietavę svečiai aplankė netoliese įsikūrusią Latvijos karo akademiją.

Susipažinimas su šia mokymo įstaiga prasidėjo bendra malda akademijos koplyčioje. Po to prie kavos puodelio akademijos kapelionas vyr. ltn. U. Brūklene pristatė mokymo įstaigą ir kapeliono veiklą joje. Padarius atminimui bendrą nuotrauką, svečiai išvyko į Cesį. Čia Latvijos kariuomenės instruktorių mokykloje delegacija buvo apgyvendinta.

Kaip ir kiekvienos dienos rytas, spalio 6 d. prasidėjo Latvijos instruktorių mokyklos koplyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys ir Latvijos pirmojo pėstininkų bataliono kapelionas vyr. ltn. I. Kravalis. Po pusryčių svečiai, lydimi Latvijos kapelionų, išvyko į Aluksnę.

Aplankę kelis regiono lankytinus objektus, kelionės dalyviai atvyko į Latvijos kariuomenės pėstininkų mokyklą, kur įsikūręs ir Latvijos savanorių pajėgų 31 batalionas. Svečiams buvo pristatyta mokymo įstaiga ir batalionas. Kapelionas L. Paulinš pristatė savo veiklą ir struktūros muziejų.

Atsidėkodamas už nuoširdumą ir galimybę pažinti Latvijos karinę mokymo sistemą, Savanorių pajėgas bei jose vykdomą sielovadą, Kauno įgulos kapelionas Pėstininkų mokyklos vadovui plk. ltn. R. Buls, Savanorių 31 bataliono vadui plk. ltn. M. Simsons, ir šių struktūrų kapelionui įteikė atminimo dovanas, reprezentuojančias Lietuvos kariuomenės Ordinariatą, Kauno įgulos kapelionato šventovę ir Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklą. Vizito pabaigai buvo padaryta bendra nuotrauka. Po pietų svečiams suorganizuota pažintinė ekskursija Aluksnėje.

Spalio 7 d. svečiams buvo pristatyta tarpkonfesinė Latvijos kariuomenės kapelionų tarnyba, jos veikla, perspektyvos. Pristatymą atliko vyriausias Latvijos kariuomenės kapelionas E. Plavinš. Lietuvos kariuomenės atstovai domėjosi, kaip kelių krikščioniškų konfesijų kapelionai gali vystyti  kryptingą sielovadinę veiklą. Po šio pristatymo svečiai tęsė pažintį su Latvijos kariuomenės mokymo sistema.

Delegacijai pristatyta Cesyje esanti Latvijos kariuomenės instruktorių mokykla, mokyklos viršininkas plk. ltn. R. Baško pasveikino Lietuvių delegaciją ir, dėkodamas už bendradarbiavimą, įteikė visiems suvenyrines dovanėles ir pravedė ekskursiją po mokymo įstaigą.

Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. D. Mazurkevičius ir Kauno įgulos kapelionas kpt. T. Karklys  visos delegacijos vardu padėkojo už šiltą priėmimą, parodytą dėmesį, bendrystę ir įteikė mokyklai dovaną „XIV a. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo laikų natūralaus žmogaus dydžio pastatomą rekonstrukcinį maketą“.  Latvijos kariuomenės kapelionams buvo įteikta: suvenyrinės žvakės su  Lietuvos kariuomenės Ordinariato simbolika ir knygos apie Kauno įgulos kapelionato šventovę, mininčią 120-ąsias gyvavimo metines. Kapelionai buvo maloniai nustebę leidinio tarptautinio bendradarbiavimo pastraipoje išvydę save vizito į Kauną metu. Po pietų svečiams pristatytos Cesio įžymybės.

Spalio 8 d. rytą svečiai, lydimi Latvijos kapelionų, išvyko į Rygą. Sostinės uosto krantinėje prišvartuotas laukė Latvijos karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas, kurio įgula, su vadu priešakyje, buvo pasiruošusi svečius priimti ir išplaukti į Baltijos jūrą. Tą dieną buvo labai puikus oras, o jūra rami. Taigi laivas atsišvartavo nuo kranto ir Dauguvos upe pajudėjo Baltijos lik. Plaukimas truko apie keturias valandas. Per tą laiką, delegaciją padalinus į dvi grupes, įgula svečiams pristatė Vokietijoje pagamintą, labai manevringą, mažai kuro vartojantį laivą, aprodė jo vidų.  Karinių jūrų pajėgų kapelionas kpt. D. Šterns papasakojo kaip vysto sielovadą karinėse jūrų pajėgose. Atėjus į laivo svetainę, kurioje buvo paserviruotas įvairių vaisių ir užkandžių stalas, svečiai buvo perspėti laikytis tradicijų ir neužimti vado vietos. Svetainėje neužilgo pasirodė laivo vadas ir visi buvo pakviesti pasivaišinti ir pabendrauti. Grįžtant į uostą, visi kelionės dalyviai padarė bendrą nuotrauką. Prišvartavus laivą lietuvių delegaciją padėkojo laivo vadui ir įgulai už galimybę pažinti Latvijos karines jūrų pajėgas, o kapelionas kpt. T. Karklys įteikė suvenyrines dovanas.

Po pietų svečiams suorganizuota ekskursija Rygoje. Pirmiausiai aplankyta Latvijos nepriklausomybės simbolis - Laisvės paminklas. Tai latvių tautos vienybės ir laisvės simbolis. Jis buvo pastatytas kritusių Laisvės kovose atminimui.  42 metrų aukščio paminklas buvo atidengtas 1935 m. yra padarytas iš pilko ir raudono granito, travertino ir gelžbetonio. Laisvės paminklo skulptūros ir bareljefai suskirstyti į 13 Latvijos istoriją ir kultūrą atspindinčių grupių. Paminklo masyvas padarytas iš monolitinių keturkampių formų, kurios sudėtos viena ant kitos. Viršutinė paminklo dalis susiaurėja ir pereina į 19 metrų aukščio obeliską, kurio viršuje yra 9 metrų varinė Laisvės statula – jauna mergina, kuri rankose laiko tris paauksuotas žvaigždes.

Įžengus į Rygos senamiestį, aplankytos šventovės: Rygos katedra, Šv. Jokūbo katalikų katedra ir Šv. Magdalenos katalikų bažnyčia.

Rygos katedra vyskupo Alberto pradėta statyti 1211 m. Tai yra Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčios arkivyskupo katedra ir viena iš garsiausių koncertų salių pasaulyje.

Šv. Jokūbo katalikų katedra, esanti šalia Latvijos Respublikos Seimo pastato, pradėta statyti suteikiant jai ankstyvosios gotikos formas apie 1225 m. Svečius pasitiko ir šventovę pristatė nuolatinis diakonas, tarnaujantis minėtoje šventovėje.

Šv. Magdalenos katalikų bažnyčia,  pastatyta XIII a. pabaigoje arba XIV a. pradžioje Siono moterų vienuolyno (įkurto 1255 metais) reikmėms. Čia delegaciją pasitiko kapeliono kun. I. Kravalio brolis kun. A. Kravalis, šios parapijos klebonas. Lietuviams pristatęs šventovę, sakralinį parapijos muziejų, klebonas pakvietė svečius pasivaišinti parapijos namuose.

Ekskursija Rygoje užbaigta, aplankant modernią biblioteką, kurios viršutiniuose aukštuose įrengta apžvalgos aikštelė lankytojams leidžia gerėtis puikia Latvijos sostinės panorama.

Paskutiniąją lietuvių delegacijos vizito dieną, spalio 9-ąją, svečiams buvo pristatyta vienintelė Latvijos karinių oro pajėgų bazė Lielvardėje.

Padėkoję už nuoširdžiai suorganizuotą kelionės programą, už galimybę susipažinti su Latvijos kariuomenės karine mokymo sistema, karinėmis jūrų ir oro pajėgomis bei šiose struktūrose vystoma sielovada, pakvietę vėl atvykti į Lietuvą, atsisveikinę su Latvijos kariuomenės kapelionais, svečiai pilni įspūdžių patraukė Kauno link.

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO KAPELIONAS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS, KURIE PADĖJO SUORGANIZUOTI ŠĮ KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO DELEGACIJOS VIZITĄ Į LATVIJĄ.

Kauno įgulos kapelionato informacija