Kapelionato PERT vizitas į Maltą

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO DELEGACIJOS PILIGRIMYSTĖ MALTOJE

Daugiau kaip penkmetį besitęsiantis bendradarbiavimas tarp Kauno įgulos kapelionato ir Maltos kariuomenės kapelionato tarnybos subrandino antros Kauno įgulos kapelionato delegacijos piligrimystę Maltoje. Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai, civiliai tarnautojai ir jų šeimų nariai, vadovaujami Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionų mjr. Remigijaus Monstvilo ir kpt. Tomo Karklio, spalio 3-10 dienomis lankėsi Maltos respublikoje.

Apgyvendinti senoviniame Maltos mieste Rabate įkurtoje kunigų seminarijoje, piligrimai kiekvieną dieną pradėdavo bendra malda, dėkodami Aukščiausiajam už galimybę keliauti ir bendrystėje pažinti Maltą ir jos žmones.

Spalio ketvirtosios rytą piligrimai aplankė Maltos policijos centrinę būstinę ir susitiko su Maltos policijos kapelionu kun. Raymond Bonnici. Apžiūrėję gausią policijos muziejaus ekspoziciją, susikaupę maldos akimirkai būstinės koplyčioje, svečiai, vadovaujami Maltos kariuomenės kapeliono kun. Joe M. Meli, susitiko su J. E. Maltos arkivyskupu Charles J. Scicluna. Maltos ir Lietuvos karo kapelionai aptarė bendradarbiavimo rezultatus. Arkivyskupui trumpai pristatytas Lietuvos kariuomenės Ordinariatas bei jame vystoma sielovada. Po pietų piligrimams pristatytos senovinių Maltos miestų Mdinos ir Rabato įžymybės.

Spalio penktosios rytą piligrimai, lydimi Maltos kariuomenės kapeliono kun. Joe M. Meli, persikėlę keltu 5 km. atkarpą jūra, atvyko į Maltos šiaurinėje dalyje esančią Gozo salą. Čia svečiai aplankė garsųjį Džantijos šventyklų kompleksą. Tai milžiniška neolito amžiaus konstrukcija, pastatyta daugiau nei prieš 5500 metų. Manoma, kad šventyklos buvo motinos deivės vaisingumo kultui skirta vieta – jų teritorijoje aptinkamos įvairiausios skulptūros, statulos ir statulėlės. Po to delegacija nuvyko į pagrindinį Gozo salos miestą - Viktoriją. Čia piligrimai pasivaikščiojo senojo miesto gatvėmis, aplankė garsiąją miesto citadelę. Po pietų svečiai aplankė Gozo salos šedevrą - Švč. M. Marijos apsireiškimo vietoje 1920-1931 m. pastatytą Dievo Motinai  skirtą Ta Pinu šventovę. Vėliau piligrimai aplankė ir Dwejra paplūdimį, garsėjantį Gozo salos simboliu tapusiu Žydruoju langu. Tai 28 m. aukščio kalkakmenio uolinė arka, skalaujama Viduržiemio jūros bangų.

Spalio šeštosios dienos programa pradėta vizitu į Maltos kariuomenės centrinę bazę Luqa Barracks, kurios karininkų ramovėje svečius iš Lietuvos priėmė Maltos kariuomenės vado pavaduotojas plk. Mark Mallia. Maltos kariuomenės kapeliono paprašytas, Kauno įgulos kapelionas kpt. Tomas Karklys Maltos kariuomenės vadovybei  pristatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatą ir karo kapelionų vystomą sielovadinę-socialinę veiklą Lietuvos kariuomenėje. Užbaigus pranešimą, plk. Mark Mallia padėkojo Lietuvos karo kapelionams už bendradarbiavimą su Maltos kariuomenės kapelionato tarnyba ir trumpai pristatė Maltos kariuomenę. Apsikeitus atminimo dovanomis, svečiai buvo pakviesti pabendrauti ir pasivaišinti.

Po šio susitikimo grupė nuvyko į Maltos kariuomenės Karines jūrų pajėgas. Čia svečiams pristatytas Maltos karinis jūrų laivynas, suorganizuota ekskursija, praplaukiant vienu iš patrulinių laivų Maltos uosto ekvatorija. Po pietų piligrimai aplankė Nacionalinį jūrų laivybos muziejų.

Spalio septintosios ryte piligrimai atvyko į Maltos sostinę Valetą. Maltos karo kapelionas, puikiai žinantis savo krašto istoriją, trumpai pristatė Valetos istoriją, aprodė Didžiojo Magistro rūmų arsenalo muziejų. Tai pirmasis muziejus atidarytas Maltoje, kuriame eksponuojama XV a. ginklų ir šarvų kolekcija. Po to piligrimai aplankė Valetos šedevrą - Šv. Jono katedrą. Ši šventovė pradėta statyti 1565 metais, per garsiąją Maltos apgultį, kurios metu Turkijos imperijos kariai bandė užimti salą. Mūšiams pasibaigus, buvo pradėtos statyti šventovės išorinės sienos, primenančios karinę tvirtovę. Tačiau vos įžengus į katedrą, vaizdas viduje maloniai nustebina akivaizdžiu kontrastu, palyginus su išoriniu bažnyčios vaizdu. Šios šventovės vidus itin puošnus, dekoruotas baroko stiliumi. 

Išėjus iš katedros, piligrimai pasidalino į dvi grupes. Viena grupė gavo laisvo laiko pasivaikščioti po Valetą, o karo kapelionai ir keli grupės nariai skubėjo į Maltos vidaus reikalų ir nacionalinio saugumo ministeriją, kurioje Lietuvos atstovus priėmė Viceministras Anthony Vella ir gynybos reikalų valdybos viršininkė Joanne Mercieca. Susitikimo metu aptartas Maltos ir Lietuvos karo kapelionų bendradarbiavimas. Lietuvos karo kapelionai trumpai pristatė atstovaujamą statutinę kariuomenės struktūrą - Lietuvos kariuomenės Ordinariatą ir kapelionų veiklą. Buvo aptarta socialinių problemų sprendimo klausimai statutinėse struktūrose. Po susitikimo ministerijoje piligrimai kartu su Maltos gynybos reikalų valdybos viršininke papietavo. Po pietų svečiai aplankė Šv. Erazmo fortą ir Karo istorijos muziejų.

Spalio aštuntosios dieną piligrimai pradėjo vizitu į Maltos karinių oro pajėgų bazę. Karo lėktuvų pilotai pristatė atnaujintą Maltos karinių lėktuvų parką, struktūrą, karo aviacijos misiją valstybės gyvenime. Pakvietė bazės ramovėje puodeliui kavos. Po to svečiai buvo palydėti į Maltos karo aviacijos muziejų.

Po pietų piligrimai pakviesti dalyvauti Maltos kariuomenės dienos minėjime pagrindinėje Maltos karinių pajėgų bazėje Luqa Barracks. Ta proga vyko atvirų durų diena. Maltos kariuomenės pajėgų kariai visuomenei pristatė ginkluotę ir gynybos priemones. Vaikams, jaunimui ir šeimoms vyko įvairios atrakcijos. Vakarop šventės dalyviai susibūrė centrinėje bazės aikštėje, kurioje įvyko šventinė programa. Minėjime dalyvavo: Maltos respublikos prezidentė Marie Louise Coleiro Preca, Maltos vidaus reikalų ir nacionalinio saugumo ministras Carmelo Abela, Maltos kariuomenės vadas brigados generolas Jeffrey Curmi, karininkai, kariai, šeimos, visuomenė.

Šventinį vakarą pradėjo vaikai trumpa programėle pristatę kario misiją – saugoti taiką ir ramybę pasaulyje, jaunimas palietė jautrią karo pabėgėlių problemą. Po to buvo aukojamos Šv. Mišios už Maltos kariuomenę. Bendroje maldoje dalyvavo ir karo kapelionai iš Lietuvos. Prieš baigiamąjį palaiminimą Lietuvos karinių jūrų pajėgų kapelionas kun. Remigijus Monstvilas perskaitė Lietuvos kariuomenės vado įsakymą dėl Maltos kariuomenės kapeliono Joe M. Meli apdovanojimo už ilgametę pagalbą ir svarų asmeninį indėlį bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomenės Ordinariatu. Vardinę Lietuvos kariuomenės vado dovaną ir Lietuvą pristatantį albumą įteikė Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys. Po Šv. Mišių vyko karinio orkestro meninė programa, kariai demonstravo karinių operacijų imitacijas. Šventinis minėjimas užbaigtas kovinės vėliavos nuleidimu. Po šventinio renginio svečius iš Lietuvos pasveikino Maltos prezidentė bei kariuomenės vadas.

Spalio devintoji – sekmadienis. Piligrimai dieną pradėjo Šv. Mišiomis, bendroje maldoje dėkodami Aukščiausiajam už prasmingai ir turiningai praleistą savaitę Maltoje, apkabino malda piligrimystės Maltoje organizatorius ir įgyvendintojus. Praleidę turiningai paskutinę piligrimystės dieną, vakarop piligrimai pradėjo krautis lagaminus ir ruoštis namo.

Paskutinį vakarą Maltos kariuomenės kapelionas Joe M. Meli su bendražygiais tarnaujančiais Maltos kariuomenėje suorganizavo atsisveikinimo vakaronę kunigų seminarijos konferencijų salėje. Jos metu svečiai dėkojo šeimininkams už puikiai suorganizuotą programą ir galimybę pažinti krašto karines pajėgas, tautos istoriją, aplankyti Maltos įžymybes ir atsidėkodami įteikė atminimo dovanėles bei suvenyrus.

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO KAPELIONAS IR PILIGRIMAI NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA MALTOS KARIUOMENĖS KAPELIONUI IR JO KOMANDAI UŽ PUIKIAI SUORGANIZUOTĄ PILIGRIMYSTĖS SAVAITĘ MALDOJE.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autoriai: Eduardas NOVIKOVAS, Ian Noel PACE, David BUGEA