katechezė

 

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIOJE

KAPELIONATO (PARAPINĖ) KATECHEZĖ – yra skirta norintiems pagilinti tikėjimą ir eiti tikėjimo brandos keliu. Tai tikinčiųjų įvedimas į bažnytinę bendruomenę, kurioje jie pasijustų pilnaverčiais nariais. Katechezės metu vyksta susipažinimas su Dievo Žodžiu, gilinamasi į esmines tikėjimo tiesas, sakramentus, ir kitus svarbius Katalikų Bažnyčios Mokymo klausimus.

Parapinė katechezė yra gerai metodiškai pagrįstas pasirengimas brandesniam ir sąmoningesniam krikščioniško tikėjimo, sakramentiniam gyvenimui, įsijungiant į bažnytinę bendruomenę. Ji buria panašaus lygio ir brandumo asmenis. Vaikų ir jaunimo katechezė parapijoje remiasi mokykloje įgytomis žiniomis ir gebėjimais, juos gilina.

Tik parapinė katechezė gali padėti suvokti sakramentų organišką tarpusavio ryšį, kuris neatsiejamas nuo Dievo Žodžio, be kurio sakramentai ir tikėjimas yra tušti ir bereikšmiai, nes priartina prie tikslo augti tikėjime, kuris priveda iki vienybės su Jėzumi Kristumi.

PARAPINĖS KATECHEZĖS TIKSLAS – organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezę, padėti pasirengti sakramentiniam gyvenimui ir jį praktikuoti.

Kauno įgulos kapelionate parapijinę katechezę vykdo:

Kapelionato kapelionas mjr. TOMAS KARKLYS

RENGIA SUAUGUSIUOSIUS KRIKŠTUI

Suaugusieji, norintys tapti krikščionimis, kreipiasi patys į kapelioną ir įsijungia į suaugusiųjų katechumenato užsiėmimus (dalyvauja „Alfa“ kurse).

Pasirengimas Krikštui vyksta ištisus metus. Gavus Vyskupo įgaliojimą, krikštijama Velyknakčio liturgijos metu.

 

RENGIA TĖVUS IR KRIKŠTATĖVIUS KŪDIKIO KRIKŠTUI

Kūdikiai ir vaikai iki 7 metų krikštijami tik tada, kai tėvai arba bent vienas iš tėvų ar globėjų nori auklėti vaikus krikščioniškai. Kūdikio tėvams bei krikštatėviams turi būti tinkamai paaiškinta šio sakramento reikšmė bei su tuo susijusios pareigos. Todėl, svarstant Krikšto datą ir laiką, nepamirština ir tėvų bei krikštatėvių katechezė, vykstanti Įgulos bažnyčioje. Katechezės užsiėmimai vyksta savaitgaliais. Dėl katechezės užsiėmimo datos ir laiko tėvai, registruodamiesi krikštui, derina su kapelionato referente.

 

SUPAŽINDINA TĖVUS, ŠEIMAS SU PARAPIJOS GYVENIMU IR VYKDO TĖVŲ KATECHEZĘ

Labai svarbu, kad tėvai, norintys ruošti vaikus sakramentiniam gyvenimui, patys įsijungtų į pasirengimo procesą, dalyvaudami „ALFA“ kurse bei suaugusiųjų katechezėje, ir kiek įmanoma aktyviau įsijungdami į kapelionato bendruomenės gyvenimą. Kad būtų patogu ir tėvams ir vaikams, užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę tuo pačiu laiku, kuomet vaikai dalyvauja katechezės pamokėlėse. Apie „ALFA“ kursą žr. žemiau.

Suaugusieji (ypatingai besiruošiantys Santuokos sakramentui), norintys pasikrikštyti, pirmą kartą švęsti Atgailos-Sutaikinimo, Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentus, turėtų asmeniškai kreiptis į kapelioną ir dalyvauti pasirengimo procese.

Pasirengimas vyksta ištisus metus vieną kartą per savaitę. Užsiėmimų data ir laikas derinamas su kapelionu.

 

Kapelionato sužadėtinių pasirengimo kurso vadovai: RAMŪNAS IR GITANA RĖDERIAI

 

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

RENGIA SUAUGUSIUOSIUS SANTUOKOS SAKRAMENTUI

Sužadėtiniai dalyvauja pasirengimo santuokai programoje "Dviems yra geriau negu vienam... Jei  vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti (Koh 4,9-10). 

 

Kapelionato katechetė JUSTINA KUODYTĖ

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO 

RENGIA VAIKUS KRIKŠTO (JEI IKI 7  METŲ NEKRIKŠTYTI), ATGAILOS-SUTAIKINIMO IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAMS.

Vaikai nuo 7 metų amžiaus krikštijami, tik pasirengę. Todėl rekomenduojame vaikams nuo 7 metų amžiaus lankyti pasirengimo Atgailos-Sutaikinimo, Eucharistijos sakramentams užsiėmimus.

Tėveliai, norintys vaikus ruošti minėtiems sakramentams, rugpjūčio-rugsėjo mėnesių savaitgaliais turėtų kreiptis į Įgulos bažnyčios zakristiją ir registruoti savo vaikus. Be to, turėtų nusiteikti ir patys dalyvauti suaugusiųjų katechezės užsiėmimuose.

Pirmosios Komunijos šventė 2013 m. gegužės 5 d.

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

 

RENGIA JAUNUOLIUS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Kauno įgulos kapelionate Sutvirtinimui rengiami jaunuoliai nuo 15 m. Rengiama grupelėmis, sudarytomis, atsižvelgiant į besirengiančiųjų amžių.

Tėveliai, norintys paauglius ruošti Sutvirtinimo sakramentui rugpjūčio-rugsėjo mėnesių savaitgaliais turėtų kreiptis į Įgulos bažnyčios zakristiją ir registruoti savo vaikus.

 

Sutvirtinimo sakramento šventė 2013 m. birželio 23 d.

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

 

 Alfa kurso vedėjai:

Vaikų sielovados vadovė JŪRATĖ MATONYTĖ

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

Šeimų sielovados vadovas vyr. srž. AUDRIUS JESINSKAS

Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

Kas yra Alfa kursas?

Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Čia yra galimybė pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei rasti bendraminčių. Jis skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas. Dėl savo paprastumo ir metodinės medžiagos aiškumo, jie gali būti toliau vedami kurso dalyvių savo aplinkoje: parapijoje, maldos grupėje, bendruomenėje arba tiesiog savo pažįstamų rate. Alfa kursas prasidėjo Didžiojoje Britanijoje, centriniame Londono rajone, Bromptone, Šventosios Trejybės anglikonų bažnyčioje XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje. Pirminis kurso tikslas buvo neformalioje aplinkoje naujiesiems krikščionims pateikti pagrindinius krikščionybės principus. 1990 m. buvęs teisininkas Nicky Gumbel perėmė kurso vedimą. Jis pastebėjo, kad toks kursas galėtų būti naudingas nelankantiems bažnyčios žmonėms, ir adaptavo medžiagą šiai klausytojų grupei. Po 1990 m. Alfa kursas ėmė sparčiai plisti Didžiojoje Britanijoje ir už jos ribų. Vis daugiau bažnyčių ir bendruomenių atrado šio kurso vertę, perteikiant esmines krikščionybės tiesas neformalioje aplinkoje. Šiuo metu 166 šalyse kasmet vyksta daugiau nei 55 500 kursų. Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek tiems, kurie praktikuoja krikščioniškąjį tikėjimą. Lietuvoje sėkmingai vyksta kursai skirti:

  • jaunimui (nuo 14 m.);
  • studentams (nuo 18 - 35 m.);
  • suaugusiems;
  • tėvams, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai/Sutvirtinimo Sakramentui;
  • kaliniams;
  • tarnaujantiems karinėse pajėgose.