Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimas