Latvijos karo kapelionų vizitas

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE VIEŠĖJO LATVIJOS KARO KAPELIONAI

2014 m. spalio 5 – 10 dienomis Kauno įgulos kapelionate viešėjo septyni Latvijos karo kapelionai, vadovaujami vyriausiojo kapeliono Elmars Plavinš. Baltijos šalių kapelionų pratybų metu Nemenčinėje Latvijos karo kapelionus paviešėti kapelionate pakvietė Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys. Latvijos karo kapelionų tarnyboje šiuo metu tarnauja aštuoni įvairias krikščioniškas konfesijas atstovaujantys kapelionai.

Į Kauną atvykusius svečius spalio 5 dienos pavakare pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas. Kapelionai buvo apgyvendinti Kauno arkivyskupijos svečių namuose. Pirmoji vizito diena prasidėjo apsilankymu LK Karinių oro pajėgų štabe. Svečius pasitiko LK KOP viešųjų ryšių vyriausiasis specialistas ats. kpt. Gintautas Deksnys.

Jis svečiams papasakojo turiningą štabo istoriją ir pravedė ekskursiją po naujai restauruotas ir restauruojamas patalpas. Svečiai, grožėdamiesi pastato interjero detalėmis, štabą pavadino „Kauno Versaliu“. Po to štabo baltojoje salėje kapelionus pasitiko ir su jais pabendravo laikinai einantis štabo viršininko pareigas plk. ltn. Dainoras Sakalavičius. Jis trumpai pristatė Lietuvos Karines oro pajėgas, atsakė į svečių klausimus. Įteikus atminimo dovanėles,  svečiams buvo pasiūlyta įsiamžinti bendroje nuotraukoje.

Vėliau ats. kpt. Gintautas Deksnys, atstovaujantis KOP štabą Kauno įgulos kapelionato Pastoracinėje ir ekonominių reikalų taryboje, svečius palydėjo į Kauno Įgulos bažnyčią, kurioje kapelionus pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas ir kapelionato Pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos nariai.

Apžiūrėjus šventovę, bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys pakvietė svečius ir tarybą į bažnyčios rūsyje esančią mokymo klasę, kurioje kapelionams buvo pristatyta šventovės ir kapelionato istorija, kapeliono veikla bažnyčioje, Kauno įgulos kariniuose vienetuose ir kitose statutinėse struktūrose. Svečius truputį stebino ir labai domino turininga ir plačiai išvystyta kapeliono ir jo bendradarbių veikla. Pasidalinus patirtimi, kapelionas atsakė į svečių klausimus ir pakvietė į kitą patalpą svečius pabendrauti su Kauno įgulos kapelionato Pastoracine ir ekonominių reikalų taryba, kurią sudaro įvairių Kauno įgulos karinių vienetų ir kitų statutinių struktūrų tarnaujantys karininkai, puskarininkiai ir civiliai tarnautojai. Minėtos tarybos pirmininko pavaduotojas ats. kpt. Gintautas Deksnys svečiams pristatė tarybos narius ir papasakojo, kokias funkcijas taryba atlieka. Svečiams buvo labai įdomi patirtis, kad šventovė vienija tiek daug valstybės statutinių institucijų ir juose dirbančių žmonių.

Atvykus su svečiais susitikti vyriausiajam Lietuvos kariuomenės kapelionui plk. ltn. Rimui Venckui, visi susirinkusieji buvo pakviesti dalyvauti bažnyčioje suorganizuotose ekumeninėse pamaldose, kurioms vadovavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys ir Latvijos NBS štabo bataliono kapelionas liuteronų pastorius kpt. Normunds Celminš.

Ekumeninėse pamaldose dalyvavo Kauno įgulos karinių vienetų ir kitų statutinių struktūrų vadai, kapelionato Pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos nariai, svečiai. Pamaldas pradėjo Latvijos vyriausias kariuomenės kapelionas Elmars Plavinš, dėkodamas Kauno įgulos kapelionato bendruomenei už šiltą priėmimą ir galimybę melstis kartu. Pamaldos vyko anglų, lietuvių, latvių kalba. Pamaldų metu buvo meldžiamasi už taiką ir ramybę pasaulyje, už krikščionių vienybę, už skurstančius ir badaujančius žmones, už tuos, kurie darbuojasi visuotinio švietimo srityje, už tuos, kurie dirba ir kovoja dėl žmogaus teisių ir laisvių, už šeimas, vaikus ir jaunimą, už sergančiuosius ir juos gydančius gydytojus, už tuos, kurie dirba dėl socialinio teisingumo ir solidarumo. Liturgijos pabaigoje visi linkėjo vieni kitiems taikos ir ramybės. Užbaigus ekumenines pamaldas, Kauno įgulos kapelionas pakvietė visus liturgijoje dalyvavusius pabendrauti bažnyčios rūsyje, pasivaišinti šeimininkių paruoštomis vaišėmis.

Po pietų svečiai aplankė LK Kauno įgulos karininkų ramovę, skirtą reprezentuoti Lietuvos kariuomenę, organizuoti Lietuvos kariuomenės karių laisvalaikį, plėtoti kultūrą ir puoselėti tradicijas. Čia kapelionus pasitiko ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius ir buvęs ilgametis ramovės viršininkas, rūpinęsis ramovės atstatymu ir renovacija mjr. Gediminas Reutas. Didžiojoje  salėje svečiams buvo pristatyta  ramovės gyvavimo istorija, ryšių su visuomene skyriaus bendradarbis Gintaras Venckus fortepionu atliko klasikinį kūrinį.

Po to svečiai turėjo galimybę apžiūrėti kunigaikščių menę, prezidento kambarį, Vytauto Didžiojo seklyčią, išdekoruotą puikiais meno šedevrais, freskomis iš Vytauto Didžiojo gyvenimo. Užbaigus ramovės pristatymą, svečiai nuoširdžiai dėkojo šeimininkams už puikų pristatymą ir stebėjosi, kad Kauno įgula turi tokią išpuoselėtą kultūros oazę.

Antrąją vizito dieną svečiai pradėjo apsilankymu Div. gen. Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje. Svečius pasitiko mokyklos viršininkas plk. ltn. Stasys Paldūnas, mokyklos kapelionato kapelionas mjr. Saulius Kasmauskas, ryšių su visuomene skyriaus bendradarbiai.

Latvijos kapelionams buvo pristatyta mokykla ir jos veikla. Mokyklos viršininkas atsakė į svečių klausimus ir pakvietė Latvijos vyriausiąjį kapelioną ir jo komandą dalyvauti spalio 9 dieną bendroje maldoje Įgulos bažnyčioje, prisimenant vieną iš Lietuvos partizaninio pasipriešinimo pradininkų, Lietuvos Laisvės Armijos įkūrėją ir vadą  Kazimierą Veverskį. 

Po pristatymo mokyklos viršininkas svečiams įteikė atminimo dovanas ir, įsiamžinus su svečiais bendroje nuotraukoje, pakvietė  trumpai ekskursijai po puikiai sutvarkytą mokyklos teritoriją. Latvijos vyriausias kapelionas padėkojo už mokyklos pristatymą ir stebėjosi kokią šaunią mokymo bazę turi Lietuvos kariuomenė.

Apsilankius Lietuvos kariuomenės mokykloje, svečiams pasiūlyta užsukti į netoliese įsikūrusį Lietuvos aviacijos muziejų. Muziejaus rinkiniuose kaupiami technikos eksponatai. Didžioji jų dalis yra Lietuvos aviacijos istorijos paminklai. 2007 m. pabaigoje muziejuje buvo daugiau nei 18 000 eksponatų. Tarp jų – 40 skraidymo aparatų, 18 000 aviacinių leidinių biblioteka. 1997 m. pradėti rinkti ir Lietuvos Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos istorijos eksponatai. Muziejaus bibliotekoje kaupiami įvairiomis kalbomis išleisti aviacijai skirti leidiniai.

Apžiūrėję gausią ir labai įdomią muziejaus eksponatų kolekciją, susipažinę su Lietuvos pažiba – narsuoliais, įveikusiais Atlantą,  S. Dariumi, S. Girėnu,- Latvijos kapelionai, paraginti Kauno įgulos kapelionato kapeliono, aplankė šalia muziejaus įkurtą Lietuvos aviatorių memorialą, kuriame bendra malda pagerbė visų Lietuvos aviatorių atminimą.

Po pietų Kauno įgulos kapelionato kapelionas pakvietė svečius pasivaikščioti po Kauno karo muziejaus sodelio panteoną.  Pristatęs panteono svarbą nūdienos Kaunui ir Lietuvos kariuomenei, kapelionas pasiūlė svečiams įsiamžinti prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Vėliau svečių laukė atsinaujinęs savo išvaizda ir ekspozicijomis Vytauto  Didžiojo karo muziejus. Svečiai iš Latvijos kariuomenės domėjosi Lietuvos ir karybos istorija, muziejaus istorija ir unikaliais eksponatais, susipažino su muziejaus sodelio istorija ir Lietuvai brangiais paminklais.

Svečiai padėkojo už šiltą priėmimą ir pažymėjo, kad jų šalyje nėra tokio glaudaus kariuomenės kapelionų bendradarbiavimo su muziejumi ir pačių kapelionų vaidmuo bendruomenės gyvenime yra mažesnis negu Lietuvoje. Jie džiaugėsi, kad mūsų šalyje pasisems geros patirties.

Antrosios vizito dienos programa buvo užbaigta svečių apsilankymu Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo šventovėje. Pasivaikščiodami kapelionai, lydimi Kauno įgulos kapelionato ekonominių reikalų tarybos narės v. t. mjr. Jovitos Lapėnaitės, į Žaliakalnį pakilo istoriniu technikos paminklu - Žaliakalnio funikulieriumi. Svečius prie bažnyčios pasitiko ir šventovės istoriją pristatė Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys. Apžiūrėje šventovę, kolumbariumą, kapelionai turėjo unikalią galimybę pasižvalgyti į rudenėjantį Kauną nuo bažnyčios stogo terasos.

Padėkoję už turiningą ir labai įdomią antrosios dienos programą, svečiai grįžo poilsiui į Kauno arkivyskupijos svečių namus.

Trečioji Latvijos karo kapelionų vizito diena prasidėjo išvyka į dar vieną Kauno įgulos karinį vienetą - Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną. Kadangi batalione vyko  plataus masto karinės pratybos, svečius pasitiko ir batalioną pristatė bataliono štabo ryšių su visuomene skyriaus viršininkas kpt. Irmantas Genevičius ir vyriausias bataliono puskarininkis srž. mjr. Eglandas Višinskas. Kapelionams štabo konferencijų salėje buvo pristatyta bataliono istorija ir veikla, atkreipiant dėmesį ir į kapeliono sielovadinę ir pilietinio ugdymo veiklą batalione. Užbaigus pristatymą ir atsakius į svečių klausimus, vyriausias Latvijos kariuomenės kapelionas buvo paprašytas padaryti įrašą bataliono svečių knygoje. Svečiams įteiktos atminimo dovanėlės.

Apsilankius bataliono muziejuje, išėjus iš štabo, suorganizuotos ekskursijos po batalioną metu kapelionams pristatytos įvairios karinės priemonės, kurių pagalba šio bataliono kariai vykdo užduotis.

Svečiai labai stebėjosi puikiai sutvarkyta bataliono baze ir priemonių gausa. Baigiant viešnagę batalione, svečiai nuoširdžiai dėkojo batalioną pristačiusiems karininkams ir puskarininkiams ir pakvietė apsilankyti Latvijoje. Prieš išvykstant į Pažaislio vienuolyną, svečiai įsiamžino prie Šv. Kazimiero koplytstulpio, esančio prieš bataliono štabą.

Atvykus į Pažaislio vienuolyno teritorijoje esančius „Monte pacis“ svečių namus papietauti, kapelionus pasitiko į Kauną trumpam atvykęs LKO KOP vyresnysis kapelionas mjr. Virginijus Veilentas ir LK KOP štabo viešųjų ryšių vyriausias specialistas ats. kpt. Gintautas Deksnys ir gidė Ingutė Rukaitė. Pietų metu svečiai turėjo progą pabendrauti su KOP kapelionu.

Po pietų svečių laukė pažintis su Pažaislio kamaldulų vienuolyno barokiniu kompleksu. Sesuo Kazimerietė Edita, puikiai kalbanti rusų kalba, labai išsamiai svečiams pristatė vienuolyno ir bažnyčios istoriją.

Turiningos ekskursijos po kompleksą metu sesuo Edita, šauniai prakalbindama kiekvieną barokinio interjero detalę, aiškino svečiams jų prasmę. Kapelionai stebėjosi vienuolyno grožiu ir sesers sugebėjimu pristatyti baroką. Trumpam užsukę į vienuolyno muziejų, kapelionai grįžo į Kauno senamiestį. Čia svečių laukė pažintis su Kauno senamiesčiu.

Pirmiausiai aplankyta Kauno kunigų seminarija. Kun. Tomas Karklys papasakojo seminarijos istoriją, pristatė bažnyčią, vienuolyno rūmus, pavedžiojo po seminarijos teritoriją.

Vėliau gidė Ingutė Rukaitė svečiams glaustai pristatė Kauno miesto istoriją, svečiai turėjo galimybę apžiūrėti Kauno pilį, užsuko į Šv. Jurgio bažnyčią, o sugrįžę į Rotušės aikštę, aplankė Kauno katedrą, Jezuitų bažnyčią, Perkūno namą ir Vytauto Didžiojo Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventovę, esančią ant Nemuno upės kranto.

Ketvirtąją, paskutinę Latvijos kariuomenės kapelionų vizito dieną, svečiai išvyko į Rumšiškes, kur jų laukė gidė, pasiruošusi pristatyti turtingą liaudies buities muziejaus ekspoziciją. Svečiai labai žingeidžiai domėjosi Lietuvos etnokultūros lobynu ir stebėjosi labai turtinga Lietuvių tautos istorija ir praeitimi. Puikiai praleidus laiką muziejuje, kapelionai grįžo į Kauną ir ruošėsi atsisveikinimo vakarui, kuris įvyko Kauno r. Lapėse, Kauno įgulos kapelionato Pastoracinės tarybos nario v. t. mjr. Vidmanto Bižio sodyboje.

 

Turiningai praleidę laiką Kauno įgulos kapelionate ir įgiję daug naujos sielovadinės-socialinės patirties, Latvijos kariuomenės kapelionai, nuoširdžiai dėkojo visiems kapelionato bendradarbiams už nuoširdų priėmimą, norą bendrauti ir bendradarbiauti ir pakvietė Kauno įgulos kapelioną su Kauno įgulos kapelionato bendruomenės aktyvu apsilankyti Latvijoje.

Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys nuoširdžiai dėkoja visiems, padėjusiems suorganizuoti ir įgyvendinti Latvijos kariuomenės kapelionų vizito programą Kauno įgulos kapelionate.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autoriai: Liudvikas ŽIEMYS  ir kun. Tomas KARKLYS