LK Karinių oro pajėgų 100-metis

IŠKILMINGOMIS ŠV. MIŠIOMIS PRADĖTAS ŠVĘSTI KARINIŲ ORO PAJĖGŲ 100-METIS

1919–1920 m. buvo sukurtos beveik visų pagrindinių tuometinės kariuomenės ginklų rūšių karinės formuotės ar bent jų užuomazgos. Gerai suprasdama technikos reikšmę, to meto Vyriausybė, nors ir stokodama lėšų, ėmė rūpintis naujos ginklų rūšies aviacijos organizavimu. 1919 m. sausio 30 d. pradėta formuoti Inžinerijos kuopa, kurios sudėtyje buvo ir Aviacijos būrys. Jo vadu buvo paskirtas karininkas Konstantinas Fugalevičius (1893 - 1919 m.). Kovo 1 d. Aviacijos būrys reorganizuotas į kuopą, o jau kovo 12 d. Aviacijos kuopos pagrindu sudaryta Aviacijos dalis, administraciniu ir operatyviniu atžvilgiu pavaldi Generalinio štabo viršininkui ir kariuomenės vadui, o techniniu - Generalinio štabo Inžinerijos skyriaus viršininkui. Aviacijos dalies vadu paskirtas karininkas Petras Petronis (1887 - 1950 m.), o tą pačią dieną įsteigtos Aviacijos mokyklos viršininku K. Fugalevičius.

Atgavus nepriklausomybę 1992 m. sausio 2 d. įkūrus Aviacijos tarnybą, pastaroji 1993 m. kovo 1 d. buvo reorganizuota į Karines oro pajėgas. Karinių oro pajėgų paskirtis - Lietuvos oro erdvės stebėjimas, kontrolė ir gynyba, parama Sausumos, Jūrų ir Specialiųjų operacijų pajėgoms, paieškos ir gelbėjimo darbai, medicininė evakuacija orlaiviais, bei krovinių ir žmonių transportavimas. Taip pat teikia paramą Oro policijos misiją vykdantiems sąjungininkų kariams. Karinių oro pajėgų struktūriniai vienetai yra išsidėstę visoje Lietuvos teritorijoje. Kaune įsikūręs Karinių oro pajėgų Štabas ir dislokuota Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba, Aviacijos bazė ir Ginkluotės ir technikos remonto depas dislokuoti Šiauliuose, o Oro gynybos batalionas Radviliškyje.

Karinių oro pajėgų 100-mečio minėjimas kovo 12 d. pradėtas iškilmingomis Šv. Mišiomis, kurioms vadovavo J. E. Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas, drauge meldėsi Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionai, svečiai kapelionai iš Didžiosios Britanijos, Slovakijos, Estijos. Šv. Mišiose giedojo mišrus choras „Te Deum“, vadovas Audrius Petrauskas, jam pritarė Karinių oro pajėgų orkestras, vadovaujamas kpt. Ričardo Kukulskio. Užbaigus bendrą maldą, buvo palaimintas kryžius, dedikuotas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų 100-mečiui, kitą dieną pastatytas Kryžių kalne, Šiauliuose. Po iškilmingų Šv. Mišių 100 Karinių oro pajėgų karių ir darbuotojų buvo apdovanoti Lietuvos kariuomenės medaliu „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“.

Karinių oro pajėgų karius ir darbuotojus pasveikino Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas, Krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas, kariuomenės pajėgų vadai, statutinių organizacijų atstovai. Šventinę programą apvainikavo vargoninkės Dalios Jatautaitės ir Kauno muzikinio teatro solisčių atlikta meninė programa. Užbaigus šventinį minėjimą, Karinių oro pajėgų oro gynybos batalione tarnaujantiems privalomosios pradinės karo tarnybos kariams Įgulos bažnyčios edukatorė Simona pristatė šventovės rūsiuose įkurdintą XXI a. katakombų instaliaciją ir leido kariams pajusti regėjimo dovanos vertę.

KOP ir Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotogtafas Lionius CHARDINAS