LKO asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės

Atsižvelgdamas į 2016 metų balandžio mėnesio 27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įsigaliojimą Europos Sąjungoje, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2018 m. gegužės 25 d. patvirtino Lietuvos kariuomenės Ordinariato asmens  duomenų apsaugos ir tvarkymo taisykles.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės