Lurdas – durys į tikėjimą

Lurdas – durys į tikėjimą. Toks moto 2013 m. gegužės 23–27 d. sukvietė viso pasaulio karius į 55-ąją tarptautinę karių piligrimystę į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą – Lurdą. Į šią piligriminę kelionę susirinko daugiau nei 11 tūkstančių karių iš 39 šalių, taip pat jų šeimų nariai, sergantys ir neįgalieji – iš viso apie 20 tūkstančių piligrimų. Iš Lietuvos dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas bei 41 karys iš įvairių Lietuvos kariuomenės padalinių.

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo ir karių piligrimystės istorija

1858 m. vasario 11 d. Lurde, Prancūzijoje, šv. Bernadetai Subiru (pranc. Bernadette Soubirous) apsireiškusi Švč. Mergelė išmokė gražiai persižegnoti ir kalbėti rožinį. Kitą kartą Marija pakvietė Bernadetą ateiti prie groto 15 dienų ir kasdien kartu su ja kalbėti rožinį už nusidėjėlių atsivertimą. Iš viso Marija Bernadetai apsireiškė 18 kartų, kurių metu Dievo Motina Bernadetą mokė, kaip melstis už nusidėjėlius, ir kvietė tikinčiuosius atgailauti. Marija taip pat liepė Bernadetai atkasti urve glūdintį šaltinį, kurio vanduo stebuklingai gydantis ligonius. Marija Bernadetai sakė, kad nori, jog ten būtų pastatyta bažnyčia, į kurią būtų einama su procesijomis, siekiant permaldauti Dievo rūstybę. Kai Bernadeta, vietos klebono liepiama, paklausė Apsireiškusios vardo, Marija atsakė: „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas“. 1958 metais, minint Mergelės Marijos apsireiškimo Lurde 100-ąsias metines, tėvas Besombesas (Prancūzija) ir tėvas Steigeris (Vokietija), siekdami sutaikyti karius, išgyvenusius II pasaulinio karo tragediją ir žiaurumus priešingose stovyklose, pakvietė krikščionis karius į Lurdą susitaikyti ir melstis už taiką.

Karių piligrimystė į Lurdą

Į piligriminę kelionę Lietuvos kariai išvyko gegužės 20 d. Visiems tai buvo pirma piligrimystė, kurios pradžia kupina nežinios ir klausimų, tik žinia, atsinešta iš kapelionų paruošimo piligriminei kelionei ar iš anksčiau Lurde dalyvavusių tarnybos draugų pasakojimų apie Lurde patirtus dvasinius pokyčius, bendrystės ir vienos šeimos pojūtį piligrimystės metu. Vykstant autobusu pradžioje kiekvienas išsakė savo intencijas, kodėl vyksta į Lurdą. Pasimelsti už sergančią mamą, tarnybos draugus, sergančiuosius, tarnaujančius misijose, artimuosius ir dar daugelis kitų intencijų kalbėjo apie tai, kad tai piligrimai, kurie ieškos Dievo Motinos artumos, pasiruošę keistis savo vidumi, pasiryžę kelionėje sutikti Dievą ir atverti savo širdies duris tikėjimui. Gegužės 23 d. nuo Hanoverio kariai piligrimystę tęsė traukiniu kartu su vokiečių, norvegų ir anglų kariais. Dalyvavo piligriminės kelionės atidarymo šv. Mišiose Wormse (Vokietija). Gegužės 24–27 d. piligrimai apsistojo įrengtoje stovyklavietėje. Atstovavo Lietuvai įvairiuose renginiuose: atidarymo ceremonijoje, Švč. Sakramento procesijoje, žuvusių karių pagerbimo ceremonijoje, Marijos procesijoje, tarptautinėse šv. Mišiose, uždarymo ceremonijoje ir baigiamajame koncerte. Sunku apsakyti tą jausmą, kada matai bežygiuojančius karius ir darniai dainuojančius ar giedančius giesmę, orkestrus, kurie įvairiose Lurdo gatvėse ir aikštėse pristatė savo parodomąsias programas, karius, kurie nuoširdžiai meldėsi bazilikose ir ypač prie Švč. M. Marijos Grotos. Kiekvienas piligrimas jautė, kad šiomis dienomis Lurdas buvo pilnas ne vien tik karių piligrimų, bet ir nuoširdžios maldos. Gegužės 27–30 d. – kelionė namo. Džiugu buvo matyti, kaip visos piligriminės kelionės metu buvimas Lurde, rožinio malda, susimąstymo temos, giesmė, pokalbiai vienų su kitais kiekvieną akimirką keitė mus pačius, atvėrė mūsų širdis gilesniam tikėjimui, nuoširdesnei maldai ir tarpusavio supratimui. Įsiklausydamas į Šventojo Tėvo Pranciškaus sveikinimą ir linkėjimą tikiu, kad ši piligrimystė kiekviename tęsis ir toliau, kelionėje link artimesnio ryšio su Dievu.

 Šventojo Tėvo Pranciškaus sveikinimas

Jo Šventenybė popiežius Pranciškus jungiasi maldoje su kariuomenės piligrimais, iš įvairių pasaulio vietų 55-ąjį kartą susirinkusiais Lurdo šventovėje. Šiais tikėjimo metais jūs atvykote į Lurdą atsiduoti Švč. Mergelės globai ir prašyti Viešpaties taikos pasaulyje ir Jo palydėjimo jūsų asmeniniuose ir profesiniuose gyvenimuose. Lurde tikėjimo durys yra plačiai atvertos. Sekite Švč. Mergelės, kuri atėjo palydėti Bernadetos į artimesnę draugystę su Dievu, pavyzdžiu. Kaip ir Bernadeta, visiškai pasitikėkite Dievo meile – Jis niekada neapleidžia savo vaikų. Kaip ir Lurdo šventoji, nepaliaukite gilinti žinių apie savo tikėjimą. Nebijokite išpažinti jo, ypač iškilus blogio grėsmei ar prievartos ir neapykantos pavojaus akimirkomis. Skatinu jus sukalbėti tikėjimo išpažinimą – tai galite padaryti vieni, šeimose ar grupelėse. Skirkite laiko tikėjimui, skaitydami Dievo Žodį, pažindami Bažnyčios mokymą ir švęsdami sakramentus – taip atrasite mus visus vienijančio tikėjimo lobius. Aš patikiu jus Lurdo Švč. Mergelės Marijos globai ir šv. Bernadetos užtarimui – ypač visus kariuomenės piligrimus, jūsų šeimas, sužeistuosius, sergančiuosius bei pagalbininkus. Sveikinu visus, kurie artimiausiu metu priims krikšto ir sutvirtinimo sakramentus, taip pat prisimenu neseniai vykusių konfliktų aukų artimuosius ir užtikrinu savo nuoširdų palaiminimą.

 

Nuotrauka Linos Ambrozevičiūtės