Nepilnamečių ir pažeidžiamų grupių apsauga

 

2022 m. rugsėjo 1 d., įsigalioja Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais. Jos pakeičia iki tol galiojusias gaires. Naujosios gairės atspindi visus pastaruoju metu Šventojo Sosto priimtus nutarimus nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių klausimais.


Skundų dėl nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų seksualinio išnaudojimo, kuriuo kaltinami Bažnyčios darbuotojai, įsitraukę į pastoracinę veiklą, – dvasininkai, religiniai tarnautojai, darbuotojai pasauliečiai ar savanoriai, teikimo tvarka: tyrimo procesas pradedamas gavus detaliai surašytą ir nukentėjusio asmens ar jo atstovo pasirašytą skundą. Skundas įteikiamas vietos vyskupui ar jo paskirtam delegatui.

Lietuvos kariuomenės Ordinariate delegatu yra paskirtas mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (el. pašto adresas skundams – Mindaugas.Sabonis@mil.lt ).

Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais