PERT kelionė į Lenkiją

 

 

 

KAPELIONATO PASTORACINĖS IR EKONOMINIŲ REIKALŲ TARYBOS KELIONĖ Į SEINŲ IR PUNSKO KRAŠTĄ LENKIJOJE

Šių metų spalio 19–20 d. Kauno įgulos Pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos nariai, vadovaujami kapeliono kun. Tomo Karklio ir diakono Audriaus Jesinsko lankėsi kaimyninėje Lenkijoje, lietuvybe dvelkiančiame Seinų ir Punsko krašte.

Pirmąją dieną, penktadienį, lydimi Punsko parapijos vikaro kun. Mariaus Talučio ir ponios Genutės Vaznelienės, keliauninkai aplankė partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo žūties vietą lietuviškame Šlynakiemio kaime, esančiame Lenkijos šiaurės rytuose, Punsko valsčiuje. Čia kun. Marius ir diakonas Audrius supažindino kelionės dalyvius su šių partizanų istorija. Sugiedojusi Lietuvos himną ir pasimeldusi už žuvusius didvyrius, grupė patraukė į Vidugirių kaimą, kur turėjo galimybę lietuvių koplyčioje drauge pasimelsti šv. Mišiose.

Paskutinė pirmosios kelionės dienos stotelė buvo Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia. Ją trumpai pristatė parapijos vikaras. Visus labiausiai suintrigavo lyg relikvija bažnyčioje laikomas molinis indas su žeme iš lietuviams šventos partizanų žūties vietos. 

Puikiai pailsėję lietuviškoje sodyboje „Šilainė“, rudenišką šeštadienio rytą keliauninkai, lydimi buvusios istorijos mokytojos, giliai pažįstančios šį kraštą, ponios Julijos Račiuvienės vėl leidosi į kelionę. Šįkart grupė apsilankė Vygrių kamaldulių vienuolyno ansamblyje.

Vėliau nuvykę į Seinus lankėsi Švč. Mergelės Marijos bazilikoje, kur vienoje iš koplyčių pasimeldė prie vysk. Antano Baranausko kapo, apžiūrėjo buvusioje kunigų seminarijoje įsikūrusį muziejų.

Po pietų „Lietuvių seklyčioje“ visi keliavo į Berznyko k., kur aplankė  bažnyčią, o vietinėse kapinėse pagerbė Lietuvos karių savanorių, 1920 m. rugsėjo 22–23 d. kritusių už Tėvynės laisvę, atminimą: padėjo gėlių ant karių kapų ir sugiedojo Lietuvos himną.

Turininga kelionė buvo vainikuota apsilankymu jau Lietuvoje, Kybartų kaime, esančiame akmenų muziejuje „Jotvingių kiemas“, kur svečius maloniai priėmė muziejaus ir sodybos šeimininkas mjr. Donatas Mazurkevičius. Jis su degančia širdimi pristatė visus eksponatus –vaizdžiai papasakojo kiekvieno jam brangaus ir su meile padėto akmens istoriją, paaiškino simbolinę reikšmę.

Kelionė visus praturtino istorinėmis žiniomis ir puikiais įspūdžiais. Dalyviai dėkingi organizatoriui kapelionato diakonui vyr. srž. Audriui Jesinskui

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas KARKLYS