Šimtmečio Vasario 16-oji

 

 

 

VASARIO 16-ĄJĄ KAUNO ĮGULOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETIS

Lietuvos Taryba savo posėdyje 1918 m. vasario 16 d. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu: Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dienos minėjimą Kauno įgulos kapelionato bendruomenė pradėjo Kauno Įgulos šventovėje padėkos malda Dievui už Lietuvos valstybę, už laisvės ir nepriklausomybės dovaną, už visus, kurie valstybę kūrė, statė ir gynė, už visus šiandien savo kraštą mylinčius ir jam ištikimus žmones. Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys, kun. V. Vaškelis ir  kapelionato nuoširdus pagalbininkas pranciškonas  kun. S. Bytautas.  Liturgijai patarnavo diak. A. Jesinskas. Bendroje maldoje dalyvavo: Kauno įgulos karinių vienetų vadai,  Kauno įguloje tarnaujantys karininkai, jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai, puskarininkiai, kariai, savanoriai, partizanai, šauliai, jaunieji šauliai, tarnaujančiųjų šeimų nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, bendruomenė.

 

Po bendros maldos Kauno Įgulos šventovėje Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje kursą baigę jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinkt. savanoriai,  Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo antrosios rinktinės šauliai ir jaunieji šauliai, vadovaujami rikiuotės vado – Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono štabo viršininko mjr. Elvino Servos, lydimi Karinių oro pajėgų orkestro nuo Įgulos šventovės iškilminga žygiuote Laisvės alėja patraukė į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Tradiciškai Lietuvos šaulių sąjungos Garbės sargybos kuopa pakėlė Vyčio Kryžiaus ordino vėliavą. Tuomet tūkstančiai susirinkusiųjų sugiedojo valstybės himną. Gražiu Vasario 16-osios šventės akcentu tapo jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų priesaikos ceremonija. Prisiekusius karius  palaimino Kauno įgulos kapelionato kapelionas kunigas Tomas Karklys. Minėjimo metu pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimas, padėta gėlių prie Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės paminklo. Oficialioji minėjimo dalis buvo užbaigta karių ir šaulių iškilminga žygiuote.

 

Šios šventinės dienos popietę LK Karinių oro pajėgų štabo teritorijoje vyko dar vienas prasmingas projektas – tarpukario garbės sargybos atkūrimas Kaune prie istorinės Krašto apsaugos ministerijos. Karinių oro pajėgų štabo pastate – gynybinio paveldo objekte – 1919–1940 m. buvo įsikūrusi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Generalinis štabas. Specialiai šiai istorinei rekonstrukcijai pagal 1938 m. „Vidaus tarnybos statutą“ buvo pagamintos autentiškos sargybos posto 2.25 cm aukščio Lietuvos trispalvės spalvomis išdažytos būdelės. 
Šiame renginyje dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos Garbės sargybos kuopos šauliai, dėvintys 1938 m. kariuomenės modelio uniformas bei šalmus, naudotus tarpukaryje, Karinių oro pajėgų orkestras ir mišrus jungtinis choras „Veritas“, kurio nariai buvo apsirengę tarpukario stiliaus rūbais. Renginyje buvo galima pamatyti ir aviacijos entuziastų grupės „ANBO“ narius, dėvinčius tarpukario karo lakūnų aprangą (ši grupė entuziastų atstato Antano Gustaičio sukonstruotus lėktuvus ANBO). Kauno įgulos kapelionas mjr. T. Karklys palaimino istorinės Krašto apsaugos ministerijos akcentą – Gedimino stulpus, įrengtus stogelio virš pagrindinio įėjimo konstrukcijoje.

Kauno įgulos kapelionate šventinius renginius apvainikavo bažnyčioje įvykęs jubiliejinis 20-asis Kauno miesto moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Festivalyje pasirodė: Kauno miesto mokyklų jungtinis choras, sudarytas iš Kauno 1-osios muzikos mokyklos, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, Kauno „Aušros“ gimnazijos, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Kauno Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų, VDU „Rasos“ gimnazijos, Kauno kolegijos ir Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ choristų, Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio „Ratilėlis“. Koncerto metu gausi klausytojų publika išgirdo operos dainininkę Ritą Novikaitę bei Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ jaunąjį solistą Mantą Gontį. Jungtiniam moksleivių chorui akompanavo Sauliaus Gudo vadovaujama instrumentinė grupė bei pučiamųjų kvartetas. Festivalio organizatorius, atlikėjus, dalyvius ir gausiai susirinkusią publiką šventės proga pasveikino Kauno įgulos šventovės rektorius mjr. T. Karklys.

 

 

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autoriai: Lionius CHARDINAS, Vytautas ŽEMAITIS, Laima GELEŽĖ