Šv. Kalėdų proga

„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“
Lk 2,14

Brangūs broliai ir seserys,

Adventas – džiaugsmo metas, nes laukiame Dievo pažado išsipildymo, nes Jis pažadėjo atsiųsti savo Sūnų Jėzų Kristų – žmonijos Gelbėtoją. Labai sudėtinga išgyventi šį laukimą džiugiai, kai pasaulyje ir net visai arti daugybė neramumų bei išbandymų. Vieni, norėdami išlikti ramūs, mano, kad svarbu jaustis galingiems, būti turtingiems ir įtakingiems. Kiti siekia numalšinti vidinį nerimą pramogose, nors trumpam pabėgdami nuo kasdienių rūpesčių.

Adventas – tai laikas, kai turėtume atsitraukti nuo šurmulio, nuo begalinio bėgimo ir veiklos ar renginių gausos, nes tik panirę į tylą mes galime išgirsti Viešpaties žodžius, tik tyloje, giliame susikaupime galime atsiverti ir atpažinti mums siunčiamus ženklus. „Nebijokite! Plačiai atverkite duris Kristui!“ Popiežiaus Jonas Paulius II šiais žodžiais drąsino mus viešėdamas Lietuvoje 1993 m., bet tai nėra praeities žodžiai, jie galioja visais laikais, priimkime Kristų į savo širdį, į savo gyvenimą ir išlikime Jo meilėje.

Jėzus mokė savo mokinius, išleisdamas pasiuntinybei, nešti ramybę į kiekvienus namus (Lk 10, 1-9). Tai daugiau negu bendras palinkėjimas. Ramybė (Šalom) – tai ir taika, ir gerovė, ir sveikata, ir laimė, ir džiaugsmas, tai saugus ir tikras visų šių  būsenų išgyvenimas. 

Ramybę teikiantis Mesijas buvo laukiamas Izaijo pranašystėje: „Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“ (Iz 9,5); o apie užgimusį kūdikį angelai giedojo „žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms” (Lk 2,14). 

Prisikėlęs Kristus pirmiausia suteikia savo mokiniams ramybės (Jn 20,19). Taip į mus kreipiasi Kristus kiekvienose šv. Mišiose, sakydamas kiekvienam iš mūsų: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę“.

„Pasaulis negali duoti ramybės“ (Jn 16,33), jame apstu sumaišties ir netikėjimo, rūpesčio žemiškaisiais dalykais, todėl atraskime tikrąją ramybę tame, kuris ją mums duoda – mūsų santykyje su Kristumi. Advento laikotarpiu paruoškime savo širdis priimti Kristaus nešamą ramybę, kad Kristaus ramybę pajustų kiekvienas, su kuriuo susitiksime per šias šventes, o ypač visi tie, su kuriais susėsime kartu prie Kūčių ir Kalėdų šventinio stalo. Lauždami kalėdaitį prisiminkime visus mums brangius išėjusiuosius, kovojusius už Lietuvos nepriklausomybę ir dėl jos kritusius kovoje, dėkokime Dievui už laisvės dovaną, už Kristaus atneštą ramybę.

Kalėdų laukimo laike ir Šv. Kalėdų proga linkiu Jums ir Jūsų šeimoms Kristaus ramybės!

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius

2014 m. Šv. Kalėdos