Velykinis NPPKT karių pasveikinimas pratybų vietoje

 

 

 

 

ARTĖJANČIŲ ŠV. VELYKŲ PROGA JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE TARNAUJANTYS NPPKT KARIAI APLANKYTI IR PASVEIKINTI PRATYBŲ VIETOJE

Š. m. kovo 26−28 d. vyko Bendrosios inžinerijos kuopos 3 inžinerijos būrio nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių lauko taktinės pratybos „Inžinierių pavasaris II 18". Pratybų metu kariai vykdė patrulio bazės užėmimo, žvalgybos patrulio, inžinerinių kliūčių įrengimo, pasalos patrulio bei puolimo užduotis. Į būrio patrulio bazės užėmimo operacijas buvo integruotas taktinis žygis, vykdant inžinerinės žvalgybos operacijas buvo atliekama ne tik rajono žvalgyba, bet ir vykdomas orientavimasis vietovėje. Kariai mokėsi veikti ekstremaliomis sąlygomis, esant sužeistųjų pasigaminti neštuvus iš parankinių priemonių ir pan. Operacijos buvo vykdomos tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu.

 

Artėjančių šv. Velykų proga karius ir jų instruktorius pratybų laukuose aplankė ir brolišku apkabinimu pasveikino Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas, besirūpinantis JVIB NPPKT karių sielovada ir dėstantis jiems Kario etikos kursą.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS