Brg.gen. M. Pečiulionio artilerijos bataliono kapelionatas


Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus, 2021 m. lapkričio 10 d. dekretu D-1 "Dėl lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus 2019 metų gruodžio 18 dienos dekreto Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“pakeitimo" papildė nauju "Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono" kapelionatu, pavestu artilerijos globėjos šv. Barboros globai:

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kapelionatas:

1. LK MPB „Žemaitija“ Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas;

2. LK MPB „Žemaitija“ prieštankinė kuopa;

Puslapiai: