LK mokyklos kapelionas

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas

(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas)  –

mjr. te­ol. lic. Sau­lius Kas­maus­kas (Vk) 1972 12 14*1996 06 16*2011 10 10

S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 100, 46263 Kau­nas,

mob. tel. (612) 88 132

el. paštas: Sau­lius.Kas­maus­kas@mil.lt