Sutvirtinimas

 

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

SUTVIRTINIMAS

Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą.

NORINTIEMS PRIIMTI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ

Vadovaujantis bažnytinės teisės nuostatais:

Sutvirtinimą gali ir privalo priimti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas žmogus. Nesant mirties pavojaus, reikalaujama, kad tas, kuris teisėtai priima Sutvirtinimą, turėtų protinį suvokimą, būtų tinkamai pasirengęs, deramai nusiteikęs ir galėtų atnaujinti Krikšto pažadus.

Kauno įgulos kapelionate Sutvirtinimui rengiami tikintieji nuo 15 m. Rengiama grupelėmis, sudarytomis atsižvelgiant į besirengiančiųjų amžių. Registracija – rugpjūčio-rugsėjo mėn. Įgulos bažnyčioje. (žr. katechezės puslapyje)

Reikalavimai sutvirtinamiesiems

Sutvirtinimo sakramentui besirengiantysis turėtų suvokti, kad pasirengimu siekiama, kad jis būtų skatinamas glaudžiau vienytis su Kristumi, gyviau atsiverti Šventajai Dvasiai, Jos veikimui, Jos dovanoms ir Jos įtakai ir kad galėtų geriau imtis apaštališkosios krikščionio gyvenimo atsakomybės.

Sutvirtinimo sakramentas priimamas pašvenčiamojoje malonėje, tai yra tyra širdimi, tam pasirengus Atgailos ir Sutaikinimo sakramentu, atliekant gerą išpažintį. Intensyvus maldos gyvenimas turi nuteikti nuolankiai ir paslankiai priimti Šventosios Dvasios jėgą ir malones.

Sutvirtinimo globėjas ir vardas

Patariama kiekvienam sutvirtinamajam turėti Sutvirtinimo globėją, kuris, kaip vyresnysis jau sutvirtintas brolis ar sesuo, jį atvestų ir pristatytų vyskupui, o paskui padėtų ištikimai vykdyti Krikšto pažadus ir saugoti Šventosios Dvasios dovaną. Būtų gera, kad krikštatėviai ir Sutvirtinimo globėjai būtų tie patys asmenys: tai stipriau pabrėžtų abiejų sakramentų vienybę.

Jeigu pasirenkamas kitas globėjas, jis turi būti tinkamas dvasiniu atžvilgiu šioms pareigoms atlikti ir atitikti Kanonų teisės reikalavimus, t. y.:

     1. būtų sulaukęs penkiolikos metų;

     2. būtų katalikas, jau priėmęs Sutvirtinimo bei Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas.

     3. nebūtų suvaržytas kokios nors uždėtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;

     4. nebūtų sutvirtinamojo tėvas ar motina.

Sutvirtinimo apeigų nuostatai reikalauja, kad sutvirtinamieji šalia Krikšto vardo pasirinktų dar Sutvirtinimo vardą, kuris turi būti šventojo vardas.