Vidinio išgydymo pamaldos

 

VIDINIO IŠGYDYMO PAMALDOS

„Gydykite ligonius!“ (Mt 10, 8)

Geriausia sielos gydymo priemonė - Susitaikymo sakramento malonių priėmimas, kai žmogus yra ne tik išlaisvinamas iš nuodėmių, bet po nuoširdžios išpažinties jo gyvenimas iš tiesų krypsta Dievop... Tačiau jei kas nors buvo supančiotas klaidingų Dievo vaizdinių, ir į Jį žvelgė, pavyzdžiui, kaip į rūstų teisėją ir baudėją, kuris trukdė džiaugtis gyvenimu bei ieško progų tik bausti, kas lankėsi pas būrėjas, ekstrasensus, dalyvavo destruktyvių sektų veikloje ar net priklausė satanistų grupei, tuomet tamsybių jėgoms buvo atvertas kelias tiesiogiai žaloti jų gyvenimus, ir dėl to už juos dar reikia papildomai melstis išlaisvinimo maldomis arba net būtina kreiptis į kunigą egzorcistą. Taigi jei ir po išpažinties bei Komunijos priėmimo tikintysis vis tiek jaučiasi esąs prislėgtas ir kamuojamas savo įsisenėjusių vidinių problemų, trukdančių bendrauti su Viešpačiu bei aplinkiniais, tada jam galėtų padėti dalyvavimas vidinio išgydymo pamaldose.

Jų metu skelbiamas Dievo Žodis padeda žmonėms pasiruošti iš naujo priimti Jėzų į savo vidų ir patirti Jo išlaisvinantį prisilietimą. Po šv. Mišių išstatomas Švč. Sakramentas, ir bažnyčios šoninėse navose kunigai bei specialiai šiai tarnystei pasirengę asmenys konfidencialiai bendrauja su žmonėmis, kurie atvirai apibūdina savo vidinius sužeidimus... Paskui maldų užtarėjai juos pakviečia savo vidaus žaizdas atiduoti Viešpačiui, ir už juos meldžiasi.  Svarbu pastebėti, kad maldų metu gydo ne žmonės, o Dievas. Kuo labiau prašantieji pagalbos (būtina sąlyga - atleidę savo skriaudikams visas nuoskaudas!) atsiveria gydančiam Šventosios Dvasios veikimui, tuo greičiau jie sveiksta Viešpatyje. Tegul Dievo Dvasios ugnis nužengia į mūsų gelmes ir išdegina visas ten slypinčias žaizdas.

Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje vidinio išgydymo pamaldos vyksta:

kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, 

pradedant 12 val. Šv. Mišiomis ir tęsiantis per Švč. Sakramento adoraciją po jų. Pamaldoms vadovauja kun. egzorcistas Vytenis Vaškelis.