Motinos maldoje

 

MOTINOS MALDOJE

MOTINOS MALDOJE - tai maldos grupės, sukurtos moterims, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius, bei krikšto vaikus.

Krikščionišką-ekumeninį judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Jos niekada pačios nereklamavo „Motinų maldoje“. Tačiau motinas taip greitai patraukdavo paprastas būdas melstis už savo vaikus, kad per devyniolika metų maldos grupės įsikūrė 108 valstybėse. Tūkstančiai tūkstančių nedidelių grupelių veikia beveik visuose pasaulio kampeliuose. Prancūzijoje, pavyzdžiui, „Motinos maldoje“ vienija per 20 tūkst. narių.

Šiuo metu šis ekumeninis judėjimas, jungiantis visas krikščiones motinas, yra pristatytas Vatikane, Popiežiui Pranciškui. Greitu laiku judėjimas bus oficialiai patvirtintas, su Dievo pagalba.

 

Kaip vyksta grupių „Motinos maldoje“ susitikimai?

Moterys meldžiasi Šv. Dvasios įkvėptomis ir Veronikos užrašytomis maldomis, t.p. skaito Šv. Raštą, gieda šlovinimo giesmes. Maldos sudėtos į delno dydžio knygelę, kuri yra išversta į 40 kalbų. Maldos labai paprastos. Jos žingsnis po žingsnio paruošia moterų širdis svarbiausiai akimirkai – kai motinos ateina prie Nukryžiuotojo Jėzaus. Kiekviena motina užrašo vaikų vardus ant atskirų apskritų lapelių. Apskritimas reiškia motinos meilę, kuri neturi nei pradžios, nei pabaigos. Jei vaikai susituokę, vyras ir žmona surašomi vienoje pusėje. Jei pora turi vaikų, jų vardai atsiduria kitoje lapelio pusėje.
Moterys taip pat yra raginamos „įsisūnyti“ kunigą, kaip dvasios vaiką, ir apgaubti jį savo malda. Taip pat meldžiamasi už Krikšto ir Sutvirtinimo vaikus. Į maldos grupeles atėję vaikai gali melstis už savo motinas.

Besiruošdamos maldai, moterys ant stalo turi padėti kryžių, krepšelį, Bibliją ir žvakę. „Jėzus yra Išganytojas, Šviesa, Gyvasis Žodis. Krepšelis yra Jėzaus rankos. Mama su vardų lapeliu eina prie kryžiaus. Ji su didžiu pasitikėjimu atiduoda savo vaikus į Jėzaus rankas ir išsako Jam savo dėkingumą bei susikaupusius skaudulius. Galima pasimelsti : „Viešpatie, štai mano sūnus, Tu myli jį labiau, negu aš galėčiau jį mylėti. Jis Tau priklauso labiau negu man. Viešpatie, Tu gali jį pakeisti labiau, negu aš galiu. Atiduodu jį į Tavo rankas“, – tokiais ir pan. žodžiais meldžiasi mamos.
Motinos vaikams trokšta visko, kas geriausia. Tačiau Dievas Tėvas danguje geriau žino jų poreikius. Tad mes, motinos, kaskart parodome nuolankią pagarbą, meilę ir pasitikėjimą Dangiškuoju Tėvu, atiduodamos Jam savo vaikus.

Veronika taip pat guodė tas motinas, kurios jaučia, jog padarė klaidų: „Nesijaudinkite, tai velnias nori, kad mes jaustume kaltę. Jis mėgsta, kai mąstome, kad suklydome. Jei nusidedame, einame išpažinties. Nėra tobulos motinos, išskyrus Motiną Mariją. Ir nėra tobulo vaiko, išskyrus vaiką Jėzų.“

Tiek Veronika, tiek kitos judėjimo moterys greitai įsitikino – „Motinos maldoje“ stebuklingai keičia šeimų gyvenimą. Vaikai nustoja vartoti narkotikus, alkoholį, pagerėja santykiai šeimoje, namo grįžta pabėgę ar dingę vaikai. „Mes esame pripratę prie stebuklų“, – juokavo Veronika.

Kitas motinų maldoje patiriamas stebuklas – krikščionių vienybė. Veronika Viljams prisiminė tai iliustruojantį nutikimą: „Viena moteris grupelėje, kuri turėjo anoreksija sergančią dukrą, bijojo Motinos Marijos. Ji nebuvo katalikė. Kitos moterys buvo atidžios jai ir susirinkimuose Motinos Marijos vardo neminėjo. Po kiek laiko moteris pati pasakė: „Mūsų denominacija klysta, kad nepriima visų motinų Motinos Marijos.“
Veronikos įsitikinimu, į kiekvieną maldą Dievas atsako savalaikiškai ir Jam tinkamu būdu. Ji ragino visas motinas ir visus krikščionis nepaliauti melstis ir nuolat atsiduoti Dievui.  

"Motinų Maldoje" susitikimai vyksta bažnyčioje, parapijos namuose ar tiesiog kieno nors namuose. Ant stalo padedama:

 • kryžius - kaip Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, priminimas
 • žvakė - Jėzaus, kaip Pasaulio šviesos, simbolis
 • Šventasis Raštas - Gyvenimo Žodis
 • nedidelis krepšelis - simboliniai Jėzaus delnai, į kurį sudedamos kortelės  su vaikų vardais

Po maldos motinos atsistojusios ar atsiklaupusios kreipiasi į Dievą, pavesdamos Jam savo vaikus.
Susitikimai yra atviri, juose gali lankytis įvairių krikščioniškų konfesijų atstovės. Saugomas pokalbių konfidencialumas, kadangi vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia.

Susitikimų dalys:

 • Malda į Šventąją Dvasią, kad Ji vadovautų susitikimui
 • Apsaugos nuo blogio malda
 • Atleidimo prašymo malda
 • Malda už protų ir širdžių vienybę
 • Dievo šlovinimo malda ir giesmės
 • Vienybės meldimas su viso pasaulio „Motinų      maldoje“ grupėmis 
 • Šventojo Rašto skaitymas
 • Padėka Dievui už motinystės dovaną
 • Malda, skaitoma dedant korteles su vaikų vardais į krepšelį - simbolinius Jėzaus delnus

Pabaigoje dėkojame Dievui, - kartu ir (pagal pageidavimą) kiekviena motina atskirai.

Kaune "Motinų Maldoje" grupė suburta 2008 metais, Šv. Antano Paduviečio bažnyčios parapijoje, ir buvo antroji tokio pobūdžio grupė Lietuvoje (pirmoji susikūrė Kretingoje). Grupelėje meldžiasi iki 6-7 moterų, tačiau bendrai narių skaičius siekia 12 žmonių. Šiuo metu judėjimas "Motinos Maldoje" yra išplitęs beveik visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, - išskyrus Skuodą ir Uteną. Mes nuoširdžiai tikime, kad motinų meilė ir malda išgelbės pasaulį!

Apie judėjimo įkūrėją Veroniką Viljams :

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-10-judejimo-motinos-maldoje-ikureja-atvyksta-i-lietuva/121708

Merginos liudijimas apie maldų grupelę "Motinos Maldoje" :

http://www.pasiduodu.lt/2014/09/17/motinos-maldoje-sugraudino-mane-iki-asaru/

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (rūsyje) grupė "Motinos maldoje" renkasi kiekvieną penktadienį 18.00 val. Grupės vadovė - Brigita Dalikienė (kartu ir kun. Vytenis Vaškelis).