reglamentas

 

KAPELIONATO PASTORACINĖ IR EKONOMINIŲ REIKALŲ TARYBA

Kariuomenės ordinariato apaštaliniam administratoriui arkivyskupui G. Grušui pritarus, Kauno įgulos kapelionate kapeliono kpt. T. Karklio buvo suformuota ir 2014 m. sausio 30 d. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vado, einančio Kauno įgulos vado pareigas, gen. mjr. E. Mažeikio įsakymu patvirtinta KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO PASTORACINĖ IR EKONOMINIŲ REIKALŲ TARYBA

Vadovaujantis bažnytinės teisės 536 kanono nuostata, jei atrodytų tikslinga, parapijoje (kapelionate) reikėtų sudaryti pastoracinę tarybą, kuriai vadovautų klebonas (kapelionas).

Pastoracinės tarybos tikslas 

1. Padėti klebonui (kapelionui) planuoti ir vykdyti parapijinę (kapelionato) sielovadą, aptarti bendruomeninio gyvenimo klausimus bei problemas, priimti sprendimus ir rūpintis jų įgyvendinimu;

2. Koordinuoti ir stiprinti pasauliečių apaštalavimą, telkti įvairias parapijoje (kapelionate) veikiančias organizacijas, judėjimus ir iniciatyvas bendrai veiklai tiek parapijos (kapelionato) viduje, tiek ir visuomenėje;

3. Bendradarbiaujant su Ekonomine Taryba planuoti ir tvirtinti parapijos (kapelionato) sielovados biudžetą ir aptarti svarbiausius parapijos (kapelionato)  ūkinės veiklos uždavinius.

Pastoracinės tarybos uždaviniai

1. Drauge su klebonu (kapelionu) sudaryti ir aptarti parapijos (kapelionato)   pastoracinį planą, atsižvelgiant į pagrindinius bendruomenės apaštalavimo raiškos būdus - skelbimą, liturgiją ir karitatyvinę veiklą, ir derinant su vyskupijos pastoracijos gairėmis;

2. Kurti gyvąją parapijos (kapelionato)  bendruomenę ir įgyvendinti Bažnyčios pasiuntinybę pasaulyje; pagal sritis ir galimybes padėti ir patarti visais parapijos (kapelionato) sielovadą liečiančiais klausimais:

 • Bendruomenės vienybė ir vienybė su vyskupu bei visuotine Bažnyčia;
 • Gerosios Kristaus Naujienos skelbimas;
 • Bažnyčios Liturgijos ir Sakramentų šventimas;
 • Rūpestis diakoniškąja – karitatyvine veikla;

3. Ištirti, atsižvelgti ir derinti skirtingus parapijos (kapelionato) tikinčiųjų poreikius ir ieškoti krikščioniškos pagalbos galimybių;

4. Inicijuoti ir remti bažnytinių organizacijų, judėjimų grupių susikūrimą parapijoje (kapelionate), atsižvelgti į šių grupių veiklos savarankiškumą, koordinuoti parapijoje (kapelionate) vykstančią veiklą, derinant su bendraisiais parapijos (kapelionato)   poreikiais;

5. Plėtoti ir stiprinti ekumeninį bendradarbiavimą;

6. Stebėti ir aptarti visuomenėje vykstančius procesus ir kasdienio gyvenimo problemas;

7. Rūpintis dvasiniu savo narių tobulėjimu, dalyvaujant parapijos (kapelionato), dekanato, vyskupijos atitinkamose programose;

8. Ieškoti kontaktų su asmenimis, nutolusiais nuo Bažnyčios;

9. Dalyvauti formuojant parapijos (kapelionato) pastoracinės veiklos biudžetą ir aptariant svarbiausius ūkinės veiklos uždavinius.

Pastoracinės tarybos sudėtis

Parapijos (kapelionato) pastoracinė taryba, pagal galimybes, turi atspindėti visos parapijos (kapelionato)  sudėtį, atsižvelgiant į amžių, profesiją, išsilavinimą, socialinę padėtį ir gyvenamąją vietą. Parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos narių skaičius priklauso nuo parapijos (kapelionato) dydžio ir reikmių, tačiau ne mažiau 10 ir ne daugiau kaip 30 asmenų.

Parapijos (kapelionato)  pastoracinė taryba sudaroma iš narių įeinančių pagal dvasinę tarnystę, o taip pat pakviestųjų ir išrinktųjų narių:

 • Nariai pagal dvasinę tarnystę ir pareigas: klebonas (kapelionas), kiti parapijos sielovadoje dirbantys kunigai ir diakonai.
 • Išrinktieji nariai: atsižvelgiant į parapijos (kapelionato)  dydį, galima išrinkti nuo 5 iki 15 narių, kurie tikinčiųjų siūlymu ir klebono (kapeliono) teikimu pagal nustatytą rinkimų tvarką gali būti renkami slaptu balsavimu.
 • Pakviestieji nariai: tarp jų turėtų būti jaunimo vadovas arba atstovas, parapijoje (kapelionate) aktyviau veikiančių katalikiškų organizacijų ir judėjimų vadovai arba jų deleguoti atstovai (jei jie nebuvo išrinkti į parapijos  (kapelionato) pastoracinę tarybą).

Pakviestieji ir išrinktieji parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos nariai, prieš pradėdami eiti pareigas, sekmadienį bažnyčioje po Šv. Mišių, klebono (kapeliono) pakviesti, susirinkusios bendruomenės akivaizdoje pasižada sąžiningai eiti savo pareigas.

Kas gali tapti pastoracinės tarybos nariu?

Parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos nariu gali būti tik praktikuojantis katalikas, kuris:

 • Ne jaunesnis kaip 16 m.,
 • Gyvena parapijos (kapelionato) teritorijoje arba, gyvendamas kitur, daugiausiai laiko praleidžia parapijoje (kapelionate),
 • Išpažįsta Bažnyčios tikėjimo mokymą ir tvarką, yra doro elgesio,
 • Aktyviai dalyvauja parapijos (kapelionato) veikloje ir ją remia,
 • Yra pasiryžęs vykdyti parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos nariui tenkančias pareigas.

Vienu metu galima būti tik vienos parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos nariu. Parapijos (kapelionato)  pastoracinės tarybos nario negali atstovauti kitas asmuo. Tačiau jei ilgesnį laiką kuris nors parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos narys negali vykdyti savo pareigų, parapijos (kapelionato) pastoracinė taryba gali nuspręsti į jo vietą laikinai pakviesti kitą narį.

Parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos narys, esantis joje dėl einamų pareigų, baigia savo kadenciją, tik nustojęs dirbti sielovadinį darbą parapijoje (kapelionate).

Išrinktas ar pakviestas narys anksčiau laiko gali išeiti iš parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos tuo atveju, kai jis apie tai raštu praneša parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos valdybai.

Parapijos pastoracinės tarybos narys netenka įgaliojimų:

 • Jei nebeatitinka pagrindinių reikalavimų, reikalingų būti parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos nariu;
 • Nedalyvauja trijuose iš eilės parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos posėdžiuose be pateisinamos priežasties.

Netekusysis narystės asmuo apie tai turi būti informuotas raštu.

Kuriam nors išrinktam nariui atsistatydinus, jo vietą užima asmuo, rinkimų metu gavęs daugiausiai balsų tarp nepatekusiųjų į parapijos (kapelionato) pastoracinę tarybą. Jei keli asmenys buvo surinkę po lygiai balsų, galutinis jų narystės  sprendimas paliekamas klebonui (kapelionui). Jei tokių kandidatų nėra, klebonui (kapelionui) rekomendavus, iki parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos kadencijos pabaigos parenkamas kitas tinkamas asmuo arba paliekamas mažesnis parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos narių skaičius.

Pastoracinės tarybos darbo tvarka

Naujai sudarytą parapijos (kapelionato) pastoracinę tarybą patvirtina vietos Ordinaras. Jis taip pat informuojamas apie parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos sudėties pasikeitimus.

Klebonas (kapelionas) kviečia pagal šventimus ir pareigas patekusius bei išrinktus parapijos pastoracinės tarybos narius į pirmą posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau, kaip praėjus trims savaitėms po rinkimų, jei nebuvo kokių kliūčių, pripažįstant teisėtais rinkimų rezultatus. Kitu atveju, pirmas posėdis kviečiamas praėjus ne vėliau, kaip trims savaitėms po rezultatų pripažinimo. Šitame posėdyje tarybos nariai sutaria dėl kviečiamų narių kandidatūrų bei kito posėdžio parengimo.

Ne vėliau kaip po trijų savaičių turi įvykti antras posėdis, kuriame sudaromos pagrindinės parapijos (kapelionato)  pastoracinės tarybos struktūros. Jas tvirtina vietos Ordinaras. Gavus Ordinaro patvirtinimą, klebonas (kapelionas) kviečia parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos narius į posėdį ir jam pirmininkauja.

Šiame posėdyje išrenkamas parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas ir valdyba, atsižvelgiant į svarbiausias parapijos (kapelionato)  pastoracinės tarybos veiklos sritis ir uždavinius. Taip pat išrenkamas parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos sekretorius.

Be to, šiame posėdyje turėtų būti aptartas pradinis veiklos planas, užduotys ir prioritetai, sudarytos sekcijos pagal veiklos sritis ir aptartos galimos atskirų sekcijų pirmininkų kandidatūros.

Apie parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos narius ir jų atsakomybės sritis vėliausiai per dvi savaites klebonas (kapelionas) turi informuoti parapijos (kapelionato) bendruomenę.

Klebonas (kapelionas) apie parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos veiklos planą informuoja vietos Ordinarą.

Parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos kadencija – 5 metai.

Ordinaro sprendimu parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos kadencija gali baigtis anksčiau laiko.

Parapijos (kapelionato) pastoracinės tarybos veiklai nutrūkus anksčiau laiko, jos užduotis iki kitų rinkimų vykdo tam tikslui vietos Ordinaro paskirti asmenys.

 

Parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų taryba

Vadovaujantis bažnytinės teisės 537 kanono nuostata,  parapijoje (kapelionate) turėtų būti ekonominių reikalų taryba.

Kiekvienoje parapijoje (kapelionate) klebonas (kapelionas) privalo sudaryti parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybą, kurios pagrindinis uždavinys – padėti klebonui (kapelionui) vykdyti  ekonominę veiklą.

Ekonominių reikalų tarybą sudaro ne mažiau, kaip trys parapijos (kapelionato) bendruomenės nariai, priklausomai nuo parapijos (kapelionato)  dydžio, turintys gerą vardą ir, jei įmanoma, ekonominį, teisinį išsilavinimą ar patirties ūkinėje veikloje.

Parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybos narius parenka parapijos (kapelionato) klebonas, prieš tai pasitaręs su parapijos (kapelionato) pastoracine taryba.

Į parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybos sudėtį negali įeiti klebono (kapeliono) giminaičiai.

Kiekvienas ekonominių reikalų tarybos narys turi būti pasirašytinai supažindintas su parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybos statutu.

Parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų taryba sudaroma trejiems metams. Terminui pasibaigus, kadencija gali būti pratęsta kitiems trejiems metams.

Prieš pradėdami vykdyti savo pareigas, parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybos nariai prisiekia klebono (kapeliono) ir parapijos (kapelionato) bendruomenės akivaizdoje.

Klebono (kapeliono) sudarytą parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybą tvirtina dekanas. Jei taryba sudaroma parapijoje, kuriai vadovauja dekanas, ją tvirtina arkivyskupijos Ordinaras arba jo įgaliotas asmuo.

Parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybos narys kadencijos metu turi teisę atsistatydinti arba gali būti atšauktas,  klebonui (kapelionui) suderinus su dekanu. Šis sprendimas ir priežastys turi būti įrašyti protokole. Jei parapijai vadovauja dekanas, šie klausimai derinami su vietos Ordinaru arba jo įgaliotu asmeniu.

 Pasikeitus parapijos (kapelionato) klebonui (kapelionui) ekonominių reikalų taryba tęsia savo įgaliojimus iki bus patvirtinta nauja ekonominių reikalų taryba.

Naujasis klebonas (kapelionas), užėmęs pareigas, per šešis mėnesius pateikia dekanui tvirtinti sudarytą ekonominių reikalų tarybą. Dekano vadovaujamos parapijos ekonominių reikalų tarybą tvirtina vietos Ordinaras arba jo įgaliotas dvasininkas.

Parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų taryba yra patariamasis organas, patariantis ir padedantis klebonui (kapelionui), tvarkant ekonominius - finansinius parapijos (kapelionato) reikalus:

 • Naujų parapijos (kapelionato) objektų statybą;
 • Senų, naudingų parapijai (kapelionatui) statinių remontą;
 • Finansinių šaltinių parapijos (kapelionato) vykdomiems darbams finansuoti paiešką;
 • Žemės nuosavybės ir nuomos reikalų tvarkymą;
 • Ūkinių projektų rengimą ir įvertinimą;
 • Parapijiečių nuomonės apie numatomus projektus tyrimą;
 • Parapijos (kapelionato) biudžeto formavimą;
 • Kitus svarbesnius finansinius ir ūkinius parapijos (kapelionato) reikalus.

Klebonas (kapelionas) išklauso tarybos siūlymų ir išsako savo nuomonę.

Ekonominių reikalų tarybos posėdžius šaukia parapijos (kapelionato)  klebonas (kapelionas). Taryba visus sprendimus ir vertinimus priima, posėdžiuose dalyvaujant parapijos (kapelionato) klebonui (kapelionui).

Parapijos (kapelionato) klebono (kapeliono) mirties atveju arba jam negalint valdyti parapijos (kapelionato), vadovavimą parapijos ekonominių reikalų tarybai perima dekanas arba vietos Ordinaro įgaliotas kunigas, iki bus paskirtas naujas klebonas (kapelionas).

Dalyvauti parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybos posėdžiuose gali būti pakviesti  kiti parapijoje (kapelionate) dirbantys dvasininkai ir kiti sprendžiamų reikalų ekspertai.

Parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau, kaip du kartus per metus. Esant būtinumui, posėdžiai gali vykti dažniau.

Ekonominės tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi nuolatinai parapijos (kapelionato) archyve.

Kilus ginčui tarp parapijos (kapelionato) ekonominių reikalų tarybos ir jai vadovaujančio klebono (kapeliono), konfliktą sprendžia dekanas, o kaip galutinė instancija – vietos Ordinaras.