Krikštas

 

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

KRIKŠTAS

Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas. Krikštu esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimdomi kaip Dievo vaikai. Supanašėję su Kristumi, neišdildoma žyme esame įjungiami į tikinčiųjų bendruomenę - Bažnyčią.

Krikštas nėra burtų ar magijos apeigos, kurias atlikus, vaikui būtų garantuota sveikata ar laimingas gyvenimas. Tėvai, krikštatėviai, šeima ir bendruomenė Krikšto metu išpažintu tikėjimu įsipareigoja savo krikščionišku gyvenimo pavyzdžiu, malda, dėmesiu pagelbėti pakrikštytajam, kad per Krikštą gautos dovanos išsiskleistų, būtų vaisingos, ir žmogus iš tiesų taptų laimingu. 

Vadovaujantis LK Ordinariato statutu, Kauno įgulos kapelionate (Įgulos bažnyčioje) Krikšto sakramentą švęsti gali Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai, civiliai tarnautojai, jų šeimų nariai ir kiti kartu su jais gyvenantys.

Vadovaujantis Kauno arkivyskupo metropolito dekretu, (Įgulos bažnyčioje) Krikšto sakramentą švęsti gali valstybės statutinėse struktūrose tarnaujantys ir dirbantys pareigūnai, jų šeimų nariai ir kiti kartu su jais gyvenantys.

Norintys švęsti Krikšto sakramentą iš anksto kreipiasi į kapelionatą asmeniškai arba tel. 8 687 85389.

SVARBI INFORMACIJA NORINTIEMS KRIKŠTYTIS ARBA PAKRIKŠTYTI SAVO KŪDIKIUS IR MAŽUS VAIKUS

Vadovaujantis bažnytinės teisės nuostatais, Krikšto šventimui būtina tinkamai pasirengti, todėl:

Suaugusieji, norintys tapti krikščionimis kreipiasi patys į kapelioną ir įsijungia į suaugusiųjų katechumenato užsiėmimus (žr. katechezės puslapyje), vykstančius Įgulos bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14 a., Kaunas). Pasirengimas Krikštui vyksta ištisus metus. Gavus Vyskupo įgaliojimą krikštijama Velykų naktį.

Kūdikiai ir vaikai iki 7 metų krikštijami tik tada, kai tėvai arba bent vienas iš tėvų ar globėjų nori auklėti vaikus krikščioniškai. Kūdikio tėvams bei krikštatėviams turi būti tinkamai paaiškinta šio sakramento reikšmė bei su tuo susijusios pareigos. Todėl svarstant Krikšto datą ir laiką, nepamirština ir tėvų bei krikštatėvių katechezė (žr. katechezės rubrikoje) vykstanti Įgulos bažnyčioje. Tad kreipiamasi ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

Vaikai nuo 7 metų amžiaus krikštijami, tik pasirengę. Todėl rekomenduojame vaikams nuo 7 metų amžiaus lankyti pasirengimo Pirmajai Komunijai užsiėmimus (žr. katechezės rubrikoje) Įgulos bažnyčioje. Jei tėvai nepasirengę vaikus ugdyti krikščioniškai, Krikštas turi būti atidėtas vėlesniam laikui.

Krikšto tėvams būtina žinoti: 

- Krikštatėvio pareiga padėti krikštijamajam kasdien praktikuoti tikėjimą ir ištikimai vykdyti su juo susijusias pareigas.

- Gali būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu.

- Krikštatėvio pareigą gali prisiimti asmuo, kuris:

      1. Būtų pasirinktas paties krikštijamojo, ar pakviestas      jo tėvų, ar tų, kurie užima jų vietą, arba klebono ar krikšto teikėjo;

Būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, arba klebonas ar sakramento teikėjas manytų, kad, dėl pateisinamos priežasties, reikia padaryti išimtį;

      2. Būtų katalikas, sutvirtintas ir priėmęs Švenčiausiąjį Eucharistijos sakramentą, taip pat gyvenantis pagal tikėjimą bei prisiimamą pareigą;

      3. Nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;

      4. Nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina.

- Krikščionis nekatalikas gali būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku.

Tėvai arba krikštatėviai turėtų pasirūpinti:

Baltu drabužiu, kuriuo per apeigas aprengiamas pakrikštytasis, ženklan jo apsirengimo Kristumi.

Žvake, kuri per apeigas bus įteikta. Ji primena Kristaus šviesą, priimtą Krišto metu ir uždegama Pirmosios Komunijos metu ir mirštant. Tad turėtų būti ne maža.