Ligonių patepimas

 

                

                          Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

LIGONIŲ PATEPIMAS

Šventasis Ligonių patepimas yra vienas iš septynių Naujojo Testamento sakramentų, įsteigtas Kristaus. Jį mini evangelistas Morkus (Mk 6,13), o tikintiesiems jį paliko ir viešai paskelbė apaštalas ir Viešpaties brolis Jokūbas: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5,14–15).

Skausmai ir ligos visuomet buvo laikomi didžiausiais žmonių gyvenimo išbandymais. Tikėjimo šviesa padeda giliau suprasti kančios slėpinį ir lengviau iškęsti skausmus. Iš Kristaus pasakytų žodžių tikintieji supranta, ką liga reiškia jų ir pasaulio gerovei bei kokią vertę ji gali turėti. Jie žino, kad juos, sergančius, myli Kristus, kuris savo gyvenime buvo aplankęs ir išgydęs daug ligonių.

Ne tik ligonis privalo kovoti prieš negalę, bet ir gydytojai bei visi, tam tikru būdu pasišventę ligonių slaugai, turi būti rūpestingi savo veikloje, pasitarnaudami ligonių dvasiniam bei kūniškam palengvinimui. Vykdydami Kristaus žodžius, kuriais jis liepė lankyti ligonius, jie tai atlieka, juos lankydami. Šiais žodžiais jis patikėjo gydytojams ir slaugytojams visą žmogų, kad padėtų kūno reikaluose ir suteiktų dvasinės paramos.

Kodėl sergančiam tikinčiajam reikalingas Ligonių patepimo sakramentas?

Ligos prislėgtam žmogui reikalinga Dievo pagalba ir malonė, kad ligonis nenusimintų, nepultų į neviltį, neprarastų tikėjimo. Ligonių patepimo sakramentu Kristus aplanko ir sustiprina sergantįjį. Savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus Kristus suteikė kančiai naują prasmę: dabar ji gali padaryti mus panašius į Viešpatį ir suvienyti su Jo kančia, gelbėjančia visą pasaulį. Šio sakramento dėka ligoniui suteikiama Šventosios dvasios malonė, kuri padeda žmogui pasveikti, pasitikėti Dievu, įveikti piktojo pagundas bei mirties baimę, drąsiai iškęsti blogį bei su juo kovoti ir, jei jo dvasiniam išganymui reikalinga, atgauti sveikatą.

Kaip švenčiamas ligonių patepimo sakramentas?

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5,14—15).

Bažnyčios kunigas, artimųjų pakviestas pas ligonį, meldžiasi už jį, jo artimuosius, slaugytojus ir už visus kenčiančius. Jei ligonis pajėgia atlikti Atgailos ir sutaikinimo sakramentą, atlieka asmeninę išpažintį. Po to kunigas uždeda sergančiajam rankas ant galvos, kaktą ir rankas patepa Ligonių aliejumi. Jei ligonis pajėgia, priima Švč. Sakramentą. Šio sakramento teikimu parodomas Bažnyčios rūpestis ligoniais ir senais žmonėmis.

Ligonių patepimo priėmėjai

  • Patepimas yra teikiamas pakrikštytiems tikintiesiems, kurie sunkiai serga arba jų sveikata silpnėja dėl senatvės.
  • Sakramentą galima pakartoti, jei po Patepimo ligonis buvo pasveikęs, tačiau vėl susirgo, arba, jei sergant ta pačia liga, jo savijauta žymiai pablogėjo.
  • Visada galima šį Sakramentą priimti prieš sudėtingesnę operaciją.
  • Sergantiems vaikams Patepimą galima teikti tik tada, jei jie suvokia šio Sakramento esmę ir naudą.
  • Tiems ligoniams, kurie yra praradę sąmonę, Ligonių patepimas yra teikiamas, jei jie prieš sąmonės praradimą šio patarnavimo prašė arba numanoma, kad to prašytų.
  • Jeigu sunkiai sergantis tikintysis jau yra miręs — Ligonių patepimo sakramentas neteikiamas. Kai abejojama ar ligonis tikrai yra miręs, patepimas teikiamas sąlyginai.

Kauno įgulos kapelionate Ligonių patepimo sakramentas teikiamas Kauno įgulos kariniuose vienetuose bei kitose valstybės statutinėse struktūrose tarnaujantiems ir dirbantiems  bei jų šeimų nariams, sunkiai sergantiems namuose ar besigydantiems ligoninėse, kai jie to prašo arba pageidaujant jų artimiesiems. Dėl sakramento priėmimo reikia galimai iš anksto tartis su kapelionu tel. 8 687 85389

Ką reikia paruošti Patepimo apeigoms?

Namuose laukiant kunigo, kuris sergančiam Jūsų šeimos nariui suteiks Ligonių patepimo sakramentą, reikia pasiruošti:

  • stalą užtiesti balta staltiese;
  • ant stalo pastatyti kryžių ir uždegti dvi žvakes;
  • paruošti stiklinę vandens, nes jei ligoniui sunku nuryti Šv. Komuniją, galima duoti truputį atsigerti.

Ligoninėje paprastai nėra sąlygų taip pasiruošti Patepimo apeigoms kaip namuose. Todėl visa tai, kas bus reikalinga Patepimo apeigoms, kunigas atsineš su savimi.