Sutvirtinimo šventė

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĖ KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE 

Išgyvenę karantino sukeltus nepatogumus, bet vis tik užbaigę pasirengimo krikščioniškos brandos sakramentui kursą, š. m. birželio 21 d. 12 val. jaunuoliai su savo šeimų nariais susirinko į Kauno Įgulos bažnyčią švęsti ypatingo sekmadienio – savo Sutvirtinimo šventės. Šį „neįprastą“ sielovadinį sezoną krikščioniško tikėjimo pažinimo keliu jaunesniuosius lydėjo savo darbui atsidavusios sesės – s. Benedikta Cylikaitė SF ir s. Fausta Palaimaitė SF, o vyresniesiems kursą vedė ir kuravo kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas ir Jūratė Matonytė.

Sekmadienis buvo išties ypatingas dėl savo apsilankymu Kauno įgulos kapelionato bendruomenę pagerbusio svečio – Jo Eminencijos kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, kuris aukojo iškilmingas Šv. Mišias. Kartu koncelebravo kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys, kunigas pagalbininkas Vytenis Vaškelis, patarnavo diakonas Audrius Jesinskas.

Šv. Mišių metu bendruomenė džiaugėsi, į savo gretas priimdama naują narį ­Konstantiną, kuris nuėjo ilgą ir prasmingą katechumenato kelią ir  sekmadienį šventė visus įkrikščioninimo sakramentus.

Homilijos metu Jo Eminencija kardinolas kreipėsi į sutvirtinamuosius, pabrėždamas, kad ši šventė, panašiai, kaip brandos atestato gavimas, nėra krikščioniškos brandos pabaiga. Jų laukia ilga gyvenimiška mokykla, kurioje krikščioniškos vertybės bus išbandytos, nes šiandienis pasaulis dažnai yra priešingas Kristaus mokslui. Ir šiame pasaulyje jiems teks drąsiai liudyti savo tikėjimą.

Po Žodžio liturgijos, lydimi savo Sutvirtinimo globėjų, švento aliejaus patepimu ir kardinolo rankų uždėjimu, jaunuoliai priėmė neišdildomą Šv. Dvasios dovanos ženklą.

Šv. Mišių pabaigoje jaunimas nuoširdžiai padėkojo Jo Eminencijai už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą, palinkėjo jam stiprios sveikatos ir Viešpaties globos. Nuoširdžios padėkos su gėlėmis iš jaunuolių rankų buvo skirtos ir visus metus juos lydėjusioms katechetėms.

Pasibaigus iškilmingoms Šv. Mišioms, kardinolas Sigitas Tamkevičius įteikė jaunuoliams Sutvirtinimo pažymėjus. Po bendros nuotraukos visi išsiskirstė švęsti šio ypatingo įvykio savo šeimos ir artimųjų apsuptyje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas LIONIUS CHARDINAS