Pagerbtas kapeliono kun. A. Yliaus atminimas

PAGERBTAS IR ĮAMŽINTAS LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJO  TAURO APYGARDOS KŪRĖJO  - KAPELIONO KUN. ANTANO YLIAUS ATMINIMAS

Šiemet balandžio 21 d. sukako 110 metų, kai gimė Tauro apyagrdos įkūrėjas, Sibiro tremtinys, kunigas Antanas Ylius. Norint įmažinti šį nusipelnusį Lietuvos laisvės kovotoją ir iškilios asmenybės dvasininką, jau kovo mėnesį Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys ir LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius susitiko su Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčios (šioje bažnyčioje kunigas A. Ylius kunigavo grįžęs po tremties 1956 – 1961 m. ir jo rūpesčiu iš lauko buvo lentomis apkaltos bažnyčios sienos, uždengtas naujas stogas, viduje pastatyti nauji suolai, suremontuota varpinė) klebonu Gintautu Jankausku ir svarstė kaip įamžinti ir pagerbti kunigą A. Ylių. Kunigas G. Jankauskas pasiūlė įamžinimą organizuoti per Šv. Ignaco Lojolos atlaidus (liepos 28 d.) Dievo Apvaizdos bažnyčioje įjungiant į parapijos šventę Lesčių vietovardžio paminėjimo (kryžiuočių analuose 1384 m. rugpjūčio 14 d. pirmą kardą paminėtas Lesten vietovardis) 635-ąsias metines, Dievo Apvaizdos bažnyčios pastatymo (1789 m. bažnyčią pastatė vietos dvaro savininkai Jonas ir Kotryna Remeriai) 230-ąsias metines ir kunigo A.Yliaus mamos Marijos-Magdalenos mirties (mirė 1959 m. ir palaidota prie bažnyčios esančiose kapinaitėse) 60-ąsias metines. Šiam pasiūlymui buvo pritarta ir buvo nutarta sudaryti organizacinį komitetą, į kurį, be šiame pasitarime dalyvavusių, įtraukti Raseinių rajono merą, Vytauto Didžiojo šaulių 2-os rinktinės 209 kuopos (Ariogalos) vadą Andrių Bautronį, Vytauto Didžiojo šaulių 2-os rinktinės vadą ats. kpt. Vytautą Žymančių, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pimininkę Rasą Bumbulienę ir bažnyčios parapijos komiteto aktyvistus Viktoriją, Joną, Eglę ir Neringą Švedus. Prasidėjp pasiruošiamasis darbas. Buvo pagaminta atminimo įamžinimo lenta, pakabinti skelbimai-kvietimai į atlaidus (buvo iškabinti Raseinių rajono viešosiose vietose), suderinti organizaciniai reikalai,...

Liepos 28 d. apie 150 vietos parapijos gyventojų, svečių, šaulių, V.Putvinskio-Pūtvio klubo narių susirinko į Šv. Ignaco Lojolos atlaidus. Prieš Šv. Mišias istorinėje-meninėje dalyje apie Lesčių istoriją, bažnyčią, dvarinininkus J. ir K. Remerius, kunigą A.Ylių, jo kovos kelią, gyvenimą ir kunigavimą po tremties pasisakė šventės kvieslys aktorius Vladas Baranauskas, kraštotyrininkas Jonas Brigys ir kunigą A. Ylių pažinojęs (teko kartu dirbti vietos eiguvoje kertant medžius) Prisikėlimo apygardos štabo ryšininkas Kęstutis Albinas Bersėnas-Stirniukas.

Šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys, kuris savo pamoksle pabrėžė, kad Šv. Ignacas Lojola ir kunigas Antanas Ylius istorijoje buvo du kovotojai už savo kilnius bei šventus įsitikinimus, kurie buvo aukščiau negu jų pačių gyvybės ir jų gyvenimas yra mums siektinas pavyzdys. Pasibaigus Šv. Mišių apeigoms ir po procesijos (reikėtų paminėti , kad procesijos metu bažnytines vėliavas nešė šauliai ir jaunieji šauliai), klebonas G. Jankauskas  šiltai maloniais žodžiais padėkojo visiems prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo ir dalyviams, kurie gausiai susirinko į atlaidus. Sakyčiau, išreiškė savo vidinį šauliškumą, kuris grindžiamas trimis pagrindiniais elementais: pilietiškumu, patriotiškumu ir savanoriškumu.

Netrukus visi susirinko prie bažyčios sienos pritvirtintos kunigo A. Yliaus įamžinimo atminimo lentos, kur juos pasitiko LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo Marijampolės skyriaus nariai (vadovavo dim. ltn. Anicetas Varnas) su atsivežta istorine Tauro apygardos partizanų vėliava. Atminimo lentą atidengė Vytauto Didžiojo šaulių 2-os rinktinės vadas ats. kpt. V. Žymančius, Raseinių rajono meras, šaulių kuopos vadas A. Bautronis ir partizanų ryšininkas K. A. Bersėnas. Lentą pašventino Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos kapelionas mjr. T.Karklys.

Prie Marijos-Magdalenos Ylienės kapo, kuris buvo išpuoštas V. Švedienės rūpesčiu, atlaidų dalyviai sukalbėjo ir sugiedojo maldas. Pasibaigus atlaidų oficialiai daliai, šauliai ir šventės organizatoriai pakvietė visus susirinkusius prie agapės stalo (šauliai atvykusius vaišino šauliška koše) ir pasiklausyti šaulių Rūtos Morozovaitės ir Juozo Janušaičio atliekamų populiarių lietuviškų estradinių dainų, kurios įtraukė šventės dalyvius į šokio sūkurį. Maloniai pabendravus prie gausaus vaišių stalo ir aptarus šventės atgarsius, buvo prieita išvados, kad šauliai ateityje prisijungs prie Šv. Ignaco Lojolos atlaidų organizavimo ir tuo pačiu pagerbs Lietuvos Laisvės Kovotoją, Tauro apygardos įkūrėją, Sibiro tremtinį kunigą Antaną Ylių.

LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys IGNATAVIČIUS

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS