Vasario 16-oji

VASARIO 16-ĄJĄ KAUNO ĮGULOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 102-OSIOS METINĖS

Lietuvos Taryba savo posėdyje 1918 m. vasario 16 d. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu: Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą Kauno įgulos kapelionato bendruomenė pradėjo Kauno Įgulos šventovėje padėkos malda Dievui už Lietuvos valstybę, už laisvės ir nepriklausomybės dovaną, už visus, kurie valstybę kūrė, statė ir gynė, už visus šiandien savo kraštą mylinčius ir jam ištikimus žmones. Įnešus Kauno įgulos karinių vienetų kovines vėliavas ir sugiedojus Lietuvos himną, Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys. Liturgijai patarnavo diak. A. Jesinskas. Bendroje maldoje dalyvavo: Kauno įgulos karinių vienetų vadai,  Kauno įguloje tarnaujantys karininkai, jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai,  puskarininkiai, kariai, savanoriai, partizanai, šauliai, tarnaujančiųjų šeimų nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, bendruomenė.

Po bendros maldos Kauno Įgulos šventovėje šventinę meninę programą atliko Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų jaunieji solistai: U. Jonaitytė, E. Kaušpėdaitė, J. Mačiulis, P. Gritėnaitė, vadovaujami doc. N. Kukulskienės. Programą vedė A. Malinauskaitė ir A. Ragelis.

Vėliau Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai, vadovaujami rikiuotės vado – Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vado mjr. P. Jelkino, lydimi Karinių oro pajėgų orkestro, nuo Įgulos šventovės iškilminga žygiuote Laisvės alėja patraukė į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.Tradiciškai Lietuvos šaulių sąjungos Garbės sargybos kuopa pakėlė Vyčio Kryžiaus ordino vėliavą. Tuomet tūkstančiai susirinkusiųjų sugiedojo valstybės himną. Gražiu Vasario 16-osios šventės akcentu tapo jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų priesaikos ceremonija. Prisiekusius karius palaimino Kauno įgulos kapelionato kapelionas kunigas Tomas Karklys. Minėjimo metu pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimas, padėta gėlių prie Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės paminklo. Oficialioji minėjimo dalis buvo užbaigta šventiniu koncertu.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS