DUK

Dažnai klausiama: Kas yra tas karo kapelionas? Kokios jo funkcijos?

 

KARO KAPELIONAS

UOLUSIS KRISTAUS VYNUOGYNO DARBININKAS – SIELOVADININKAS

Rūpinasi karių, civilių tarnautojų ir jų šeimų narių religiniu, moraliniu, etiniu, kultūriniu ir pilietiniu ugdymu, skleidžia kariuomenėje krikščioniškąją kultūrą. Atliepia į sielovadinius poreikius, organizuodamas religinius patarnavimus, aukoja Eucharistiją (Šv. Mišias) Įgulos bažnyčioje arba karinėse teritorijose lauko pratybų metu, švenčia sakramentus, palaimina karių priesaiką, vėliavą, organizuoja maldingas keliones.

KARIUOMENĖJE TARNAUJANČIŲ SĄŽINĖS BALSAS

Ugdo kariuomenėje tarnaujančiųjų atsakomybę bei sąžiningumą ir padeda jiems gerai atlikti savo pareigas. Laikydamasis konfidencialumo, referuoja ir pataria dalinio (tarnybos) vadui moralės, etikos, religijos, dalinio vienybės ir asmens gėrio puoselėjimo klausimais; dalyvauja vadovybės posėdžiuose, sprendžiant šiuos ir panašius klausimus. 

BENDRUOMENIŠKUMO PUOSELĖTOJAS

Kviečia sėstis prie bendro maldos ir bendrystės stalo Įgulos bažnyčioje (bendruomėnėje) visus tarnaujančius ir dirbančius. Organizuoja bendruomeninį gyvenimą šeimoms, jaunimui ir vaikams. Dalyvauja kartu su kariais pratybose ir tarptautinėse operacijose.

DVASINĖ PARAMA GYVENIMO SUNKUMUOSE, PAGALBA KRITINĖMIS AKIMIRKOMIS

Gyvenimo sunkumuose ir kritinėse situacijose asmeniškai arba bendradarbiaujant su psichologais teikia dvasinę pagalbą kariams ir jų šeimų nariams, lanko sergančius ar sužeistus karius, tarnautojus, šeimų narius namuose ir ligoninėse, mirties atveju dvasiškai palaiko šeimą, patarnauja, laidojant mirusius.

BENDRAŽMOGIŠKŲ IR DVASINIŲ VERTYBIŲ UGDYTOJAS

Organizuoja susitikimus, paskaitas, seminarus, kursus ir pokalbius su kariais, ypač daug dėmesio skirdamas religiniams principams bei moraliniams, etikos klausimams.

 

 

Klausimus maloniai prašome pateikti elektroninio pašto adresu:

                soborasDUK@gmail.com

Aktualesni ir įdomesni klausimai ir atsakymai bus pateikiami šiame puslapyje.