Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamentas

                                                                                                                                                                                                  NORMINIS                   

                                                                                                                                

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

SUSITARIMAS
DĖL LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS IR KRAŠTO APSAUGOS
MINISTERIJOS 2002 M. RUGPJŪČIO 2 D. SUSITARIMO Nr. 140 „DĖL
LIETUVOS  KARIUOMENĖS ORDINARIATO REGLAMENTO“ PAKEITIMO

2015 m. vasario 17 d. Nr. 1-48/15/VN-3

Vilnius

                       P a k e i č i a m e Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamentą, patvirtintą Lietuvos Vyskupų
Konferencijos ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2002 m. rugpjūčio 2 d.
   susitarimu Nr. 140 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento“, ir išdėstome jį
nauja redakcija (pridedama).

 

      Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas                                Gintaras Grušas

      Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas